Chi Tiết Tin

2016-05-21 Tin Tức - Thông báo

Thông báo Tổ chức trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2013-2016 và Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2014-2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM
                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      
 
     Số: 440/TB-TCĐLTTP-CTHSSV
 
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2016
  
 
 
THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức trao bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2013-2016  
và trung cấp chuyên nghiệp khóa 2014-2016 

 

Căn cứ kế hoạch số 439/KH-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 20/5/2016 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp. Nhà trường thông báo đến HSSV cao đẳng khóa 2013-2016 và TCCN khóa 2014-2016 về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp với nội dung như sau: 
I. Thời gian, địa điểm, thành phần
1. Thời gian: Sáng ngày 14/7/2016 và sáng ngày 15/7/2016
2. Địa điểm: Hội trường – Trường Cao đẳng LTTP
3. Thành phần: Tất cả HSSV cao đẳng khóa 2013-2016 và TCCN khóa 2014-2016 
II. Nội dung  
1. Sáng ngày 14/7/2016
 HSSVcó mặt lúc 7g30 để thực hiện những công việc sau:
- Ký nhận bằng tốt nghiệp
- Nhận chứng chỉ, bảng điểm, hồ sơ HSSV
- Nhận lễ phục tốt nghiệp
- Kê khai thông tin để nhà trường giới thiệu việc làm cho HSSV
- Trả lời phiếu khảo sát góp ý về chương trình đào tạo của Nhà trường
- Tham gia phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp 
2. Sáng ngày 15/7/2016
- HSSV có mặt lúc 7 giờ để tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
- Yêu cầu:
+ Mặc lễ phục tốt nghiệp đã được phát
+ Những HSSV không đăng ký dự Lễ cũng như chưa ký tên vào Sổ phát bằng tốt nghiệp thì không được nhận bằng tốt nghiệp tại buổi Lễ. 
III. Yêu cầu đối với HSSV 
1. Đăng ký danh sách dự Lễ phát bằng tốt nghiệp
- Lớp trưởng lập danh sách HSSV đăng ký dự Lễ phát bằng tốt nghiệp, nộp về phòng Công tác HSSV (cô Phạm Thị Như Ngọc) đến hết ngày 30/6/2016.
- HSSV đã đăng ký được phát lễ phục tốt nghiệp vào sáng 14/7/2016 và được trao bằng tốt nghiệp vào sáng 15/7/2016.  
2. Thực hiện nghĩa vụ
Hoàn thành trả sách Thư viện, các khoản lệ phí Ký túc xá, học phí, tiền nước uống – vệ sinh đối với nhà trường đến hết ngày 30/6/2016.
HSSV chỉ được nhận Bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ trên. 
3. Ký nhận Bằng tốt nghiệp
- HSSV xuất trình thẻ HSSV hoặc Chứng minh nhân dân
- Trường hợp HSSV ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân của người ủy quyền và người được ủy quyền; đồng thời ghi rõ lớp, ngành học của người ủy quyền; giấy ủy quyền phải có xác nhận của địa phương nơi cư trú; người được ủy quyền phải xuất trình chứng minh nhân dân của mình khi nhận thay. 
Đề nghị các Khoa, CVHT/GVCN triển khai đầy đủ nội dung thông báo đến HSSV./.
 
 
Nơi nhận:                                                       
- HSSV năm cuối (CVHT/GVCN triển khai);
- Các phòng, khoa, trung tâm;
- Lưu: VT, CTHSSV.
 
 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký)
 
 
Đặng Thị Mộng Quyên

Tin liên quan