Chi Tiết Tin

2015-06-04 Thông tin việc làm

Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu


  BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
 
Số:  08  /TB-TCĐLTTP-CTHSSV
                                                                                                   Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2015
 
 
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 
Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ HSSV thông báo về việc tuyển dụng lao động làm việc tại Lào của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu , cụ thể như sau:
1. Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp ngành Công Nghệ Thực Phẩm tại Trường Cao đẳng Lương thưc - Thực phẩm.
2. Số lượng tuyển:        20 người
3. Mức lương thử việc: 200USD/tháng, phụ cấp tiền ăn ca 53.000 đồng/ngày. Thời gian thử việc 45 ngày, Công ty lo chỗ ăn, ở cho người lao động.
4. Lương chính thức:
      + Đối với Cao đẳng: 350 USD/tháng
      + Đối với Trung cấp:         300 USD/tháng
      + Phụ cấp tiền ăn:    53.000 đồng/ngày
      + Được nghỉ phép 4 ngày trong một tháng và vẫn được hưởng lương
5. Nơi làm việc: Bản Na Sược, Huyện Phu Vong, Tỉnh Attapeu, Lào
 
Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ về:
-         Phòng Tổ chức hành chính của Công ty
-         Số điện thoại liên hệ:     008562099993505 (gặp anh Nhàn)
                                                                                                                                                
                                                                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                         GĐ.TT TƯ VẤN - HỖ TRỢ HSSV
 
                                                                  
                                                                      
                                                                                                                      Ngô Đức Chiến

 

Tin liên quan