Chi Tiết Tin

2016-10-31 Tin Tức - Thông báo

Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” (đợt 2) đối với SV khóa 2016


THÔNG BÁO
Về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” (đợt 2)
đối với SV khóa 2016

 Thực hiện Kế hoạch số 1191/TCĐLTTP-CTHSSV ngày 27/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” (đợt 2) cho sinh viên khóa 2016, nay nhà trường đề nghị sinh viên khóa 2016 thực hiện các yêu cầy sau đây:

1.Thời gian: Vào các buổi chiều ngày 1/11/2016 đến ngày 3/11/2016, bắt đầu từ 13h30

2.Địa điểm: Hội trường

3.Thành phần tham dự: Tất cả sinh viên khóa 2016

4.Nội dung học tập:

- Giới thiệu về Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm

- Phổ biến Quy chế HSSV, Quy chế ngoại trú, nội trú, Nội quy giảng đường, Quy định đánh giá rèn luyện

- Phổ biến các chế độ chính sách liên quan đến HSSV và vay vốn tín dụng đào tạo

- Giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm và các tệ nạn xã hội; Công tác đảm bảo an ninh trường học, giáo dục an toàn giao thông

- Phổ biến qui chế đào tạo; các yêu cầu về đào tạo của nhà trường

Lưu ý đối với sinh viên:

- Buổi sáng các lớp vẫn lên lớp học bình thường theo thời khóa biểu.

- Buổi chiều các ngày trên, lên lớp đúng thời gian quy định.

- Nộp bài thu hoạch về cho phòng Công tác HSSV (cô Phạm Ngọc Như Ngọc) chậm nhất đến ngày 11/11/2016.

 Đề nghị lãnh đạo các khoa triển khai cho CVHT thông báo cho sinh viên biết để tham gia học tập đông đủ./.

Nơi nhận:                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG
   - Các khoa, (Khoa chuyển cho CVHT);                         TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
   - Các lớp SV 2016;                                                                              (Đã ký)

   -Lưu: VT, CTHSSV.  

                                                                                                             Trần Sơn     

Tin liên quan