Chức năng, nhiệm vụ

I. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

1. Chức năng của Trung tâm

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về lập kế hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Trường.

- Làm đầu mối trong quan hệ chuyên môn giữa các đơn vị trong nhà trường và giữa nhà trường với các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng ngoài trường.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm

-  Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch hàng năm và dài hạn về đào tạo và bồi dưỡng; phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo hàng năm các lớp:

+ Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng,  quản lý tài chính, kế toán, lao động-tiền lương.

+ Bồi dưỡng nâng cao tay nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học.

+ Đào tạo nghề ngắn hạn các nghề trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, nông nghiệp, công nghệ thông tin.

+ Đào tạo Tin học các cấp độ A, B, C và tương đương.

+ Đào tạo tiếng Anh các cấp độ A, B, C và tương đương.

+ Đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.

+ Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khoá, tổ chức các hội thảo, hội nghị có tính chất đào tạo, bồi dưỡng.

- Sơ kết, tổng kết hoạt động; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả, chất lượng các công việc được giao.

- Quản lý nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0