Cơ cấu tổ chức

 

  

Giám đốc: Nguyễn Hoàng Thành Đích

Di động: 0982 043770

Email: dichnht33@gmail.com

 

 

Chuyên viên: Trần Hoàng Nhung
Di động: 0987 147113
Email: nhungham13@yahoo.com.vn

  

Chuyên viên: Lê Thị Anh Thư
Di động: 0906444676
Email: thuanh_qn@yahoo.com

 

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0