Quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ

                               (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ- TCĐLTTP-ĐT ngày      tháng     năm 20 của  Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Lương thực Thực phẩm)

 

Tên nghề: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối t­­ượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và t­ương đ­ương

Số l­ượng môn học, mô đun đào tạo: 07 môn học, mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình dạy nghề Kiểm tra chất lượng thực phẩm nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn phân tích chất lượng thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị trường lao động, người tốt nghiệp khoá học có khả năng:

1. Kiến thức kỹ năng nghề nghiệp

1.1. Kiến thức

- Mô tả được nguyên tắc hoạt động và qui trình vận hành của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thông thường sử dụng trong phòng kiểm nghiệm;

- Trình bày được các phương pháp phân tích cơ bản các chỉ tiêu cảm quan, lý hóa, vi sinh để kiểm tra chất lượng thực phẩm;

- Trình bày được cách pha chế hoá chất; cách bố trí, sắp xếp, quản lý dụng cụ, thiết bị, hoá chất trong phòng kiểm nghiệm;

- Mô tả được phương pháp lấy mẫu và quy trình phân tích chất lượng của một số sản phẩm thực phẩm;

- Nêu được một số nguyên nhân phổ biến làm sai lệch hoặc làm giảm độ chính xác của các kết quả phân tích thường xảy ra trong quá trình xác định các chỉ tiêu chất lượng thực phẩm.

1.2. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ, hoá chất cần dùng để thực hiện phân tích xác định các chỉ tiêu chất lượng thực phẩm;

- Pha chế được các hóa chất theo yêu cầu kiểm nghiệm;bố trí, sắp xếp phòng thử nghiệm theo đúng yêu cầu về chuyên môn;

- Thực hiện được việc xác định các chỉ tiêu chất lượng thông dụng và phổ biến của thực phẩm bằng các phương pháp cảm quan, hoá lý và vi sinh theo đúng tiêu chuẩn, trình tự, đảm bảo chính xác và an toàn;

- Khắc phục được một số sự cố thường xảy ra trong quá trình thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng thực phẩm.

1.3. Thái độ

- Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trư­ờng và sức khoẻ cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Hiểu được tầm quan trọng của công tác kiểm tra và đánh giá chất lượng thực phẩm.

2. Cơ hội việc làm

Sau khoá học,người học có thể làm việc tại các phòng KCS của các cơ sở kinh doanh, chế biến, bảo quản thực phẩm.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ SỐ GIỜ HỌC

1. Thời gian của khóa học

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập: 12 tuần

- Thời gian thực học: 11 tuần

- Thời gian ôn và kiểm tra kết thúc khoá học: 01 tuần

2. Phân bổ số giờ học

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 300 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 60 giờ

+ Thời gian học thực hành: 240 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC/MÔĐUN ĐÀO TẠO VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

Mã MĐ

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

 

     Các môn học, mô đun cơ sở

 

 

 

 

MH 01

Hóa phân tích

66

16

46

4

MH 02

Vi sinh thực phẩm

60

16

40

4

MĐ 03

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

22

6

12

4

 

Các mô đun chuyên môn nghề

 

 

 

 

MĐ 04

Phân tích cảm quan

34

6

24

4

MĐ 05

Phân tích lý hóa

34

6

24

4

MĐ 06

Phân tích vi sinh

34

6

24

4

MĐ 07

Phân tích chuyên ngành

34

6

24

4

 

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

16

 

 

16

Tổng cộng

300

62

194

44

 

Ghi chú: 1 giờ học lý thuyết 45 phút; 1 giờ học thực hành 60 phút; *Thời gian kiểm tra được tính  vào giờ  thực hành

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN (phụ lục)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Hướng dẫn áp dụng chương trình

Chương trình dạy nghề “Kiểm tra chất lượng thực phẩm” được áp dụng cho đào tạo nghề ngắn hạn, trình độ sơ cấp nghề cho các đối tượng học là học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học. 

Nếu đối tượng học là các học sinh TCCN, sinh viên cao đẳng, đại học đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các ngành thuộc nhóm ngành Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống (mã ngành 425401 – Theo Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT và mã ngành 515401&525401 – Theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ) và các ngành thuộc nhóm ngành Sinh học ứng dụng (mã ngành 424202 – Theo Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT và mã ngành 514202&524202 – Theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT) được miễn học Môn học MH1- Hóa phân tích và Môn học MH2 – Vi sinh thực phẩm.

2. Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập

- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo Quy chế hiện hành.

- Kiểm tra kết thúc khoá học thực hiện theo hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp, thực hiện phân tích một đến hai chỉ tiêu chất lượng thực phẩm, thời gian cho một đề từ 2 đền 4 giờ.         

 HIỆU TRƯỞNG

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0