Thực hành kế toán máy vi tính

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành theo Quyết định số:997/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 10 tháng 12  năm 2012  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm)

 

Tên nghề: TRỒNG NẤM

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng có nhu cầu học nghề

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 5

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.

 

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Mô tả được cách chuẩn bị lán trại, làm giá thể, cấy giống, nuôi sợi, sơ chế và bảo quản một trong số các loại nấm rơm, nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm linh chi;

+ Trình bày được cách lập kế hoạch và tổ chức kinh doanh nấm.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện bố trí nhà xưởng; lựa chọn, vệ sinh, sử dụng các thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguyên liệu nhân giống và nuôi trồng nấm đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Thực hiện các bước làm giá thể, cấy giống, theo dõi điều khiển sự phát triển sợi nấm, chăm sóc, thu hái nấm và sơ chế, bảo quản một trong số các loại nấm: nấm sò, nấm rơm, nấm mộc nhĩ, nấm linh chi theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

   + Phát hiện kịp thời bệnh sinh lý, bệnh nhiễm ở nấm và tìm được biện pháp khắc phục;

   + Xây dựng và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh nấm.

- Thái độ:

+ Có lòng yêu nghề, cầu tiến, tinh thần học tập tích cực vì sự phát triển của nghề trong tương lai;

+ Cần cù, siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

2. Cơ hội việc làm

Sau khoá học,người học có thể tự tổ chức sản xuất nấm ở qui mô hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, hợp tác xã; làm việc tại các cơ sở nhân giống hoặc tại các cơ sở sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khoá học: 03 tháng

- Thời gian học tập: 12 tuần

- Thời gian thực học: 280 giờ (10 tuần)

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun đào tạo và thi tốt nghiệp: 02 tuần

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 300 giờ

- Thời gian học lý thuyết: 70 giờ; Thời gian học thực hành: 290 giờ; Thời gian kiểm tra: 40 giờ.

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

 

 

Mã MĐ

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

Các mô đun bắt buộc

MĐ 01

Chuẩn bị nhà xưởng nuôi trồng nấm

84

20

54

10

Các mô đun tự chọn (chọn 1 trong 4 mô đun sau)

MĐ 02

Trồng nấm rơm

200

50

136

14

MĐ 03

Trồng nấm sò

200

50

136

14

MĐ 04

Trồng nấm mộc nhĩ

200

50

136

14

MĐ 05

Trồng nấm linh chi

200

50

136

14

 

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

16

 

 

16

Tổng cộng

300

70

190

40

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết tại các chương trình mô đun Phụ lục )             

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề

Chương trình dạy nghề “Trồng nấm” được sử dụng cho các khóa dạy nghề trình độ sơ cấp cho những người có nhu cầu học nghề. Học viên học xong mô đun bắt buộc MĐ01và một mô đun tự chọn trong số 4 mô đun có trong chương trình và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

 Chương trình dạy nghề “Trồng nấm” có 05 mô đun, cụ thể như sau:

            - Mô đun 01: “Chuẩn bị nhà xưởng nuôi trồng nấm” có thời gian học tập là 84 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 54 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng nghề để thực hiện các công việc: nuôi trồng nấm, quy trình nhân giống và nuôi trồng nấm, tính toán được hiệu quả kinh tế trong sản xuất nấm; bố trí nhà xưởng nhân giống và nuôi trồng nấm hợp lý, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; pha được dung dịch hóa chất và khử trùng nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ dùng trong nhân giống và nuôi trồng nấm.

        - Mô đun 02: “Trồng nấm rơm ” có thời gian đào tạo là 200 giờ trong đó có 50 giờ lý thuyết, 136 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng nghề để thực hiện các công việc: chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư; lựa chọn và xử lý nguyên liệu, đóng mô, cấy giống, chăm sóc và thu hái nấm rơm theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn; xử lý các hiện tượng sâu bệnh hại nấm rơm;Sơ chế và bảo quản nấm rơm sau thu hoạch đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Mô đun  03:“ Trồng nấm sò” có thời gian học tập là 200 giờ trong đó có 50 giờ lý thuyết, 136 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người  học các kiến thức và kỹ năng nghề để thực hiện các công việc: chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư; lựa chọn, xử lý nguyên liệu, làm giá thể, cấy giống, chăm sóc và thu hái nấm sò trên các giá thể mùn cưa, rơm và bông hạt theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn; Phát hiện các hiện tượng sâu bệnh hại nấm sò; Sơ chế và bảo quản nấm sò sau thu hoạch đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Mô đun 04: “Trồng nấm mộc nhĩ”có thời gian học tập là 200 giờ trong đó có 50 giờ lý thuyết, 136 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng nghề để thực hiện các công việc: Chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư; lựa chọn, xử lý nguyên liệu, làm giá thể, cấy giống, chăm sóc và thu hái nấm mộc nhĩ trên giá thể mùn cưa và thân cây gỗ theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn; Phát hiện và xử lý các hiện tượng sâu bệnh hại nấm mộc nhĩ; Sơ chế và bảo quản nấm mộc nhĩ sau thu hoạch đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm;

         - Mô đun 05:“Trồng linh chi”có thời gian học tập là 200 giờ trong đó có 50 giờ lý thuyết, 136 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng nghề để thực hiện các công việc: Chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư; lựa chọn, xử lý nguyên liệu, làm giá thể, cấy giống, chăm sóc và thu hái nấm linh chi trên giá thể mùn cưa theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn; Phát hiện và xử lý các hiện tượng sâu bệnh hại nấm linh chi; Sơ chế và bảo quản nấm linh chi sau thu hoạch đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm;

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học

TT

Mô đun kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Kiến thức, kỹ năng nghề

1

Kiến thức nghề

Vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 1 giờ

2

Thực hành nghề

Bài thực hành kỹ năng nghề

Không quá 8 giờ

3. Các chú ý khác

 Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học, phải tuân thủ theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy”, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH, ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

HIỆU TRƯỞNG

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0