Thực hành kê khai thuế

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành theo Quyết định số        /QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 14 tháng 05 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm)

 

Tên nghề: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Hướng chuyên sâu tự chọn

- Sản xuất đường mía

- Sản xuất bánh

- Sản xuất bia, rượu, nước giải khát

- Chế biến thủy sản khô

- Chế biến rau quả

- Kỹ thuật nấu ăn

- Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc

- Chế biến sản phẩm từ đậu nành

- Chế biến nước mắm

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh:  

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 3

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.

 I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

            + Mô tả được quy trình công nghệ sản xuất, chế biến và bảo quản các sản phẩm thực phẩm như: rau quả, đường, rượu, bia, thủy sản khô… và giải thích được các điều kiện công nghệ của từng công đoạn trong qui trình;  

            + Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy, thiết bị cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm;

            + Giải thích được các sự cố thông thường xảy ra trong bảo quản, chế biến và sản xuất thực phẩm;

            + Áp dụng được những nguyên tắc cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm trong xưởng thực hành và cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm.

- Kỹ năng:

            + Thực hiện được các thao tác công nghệ, vận hành được máy móc, thiết bị chế biến sản phẩm thực phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

            + Chọn lọc được các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản, sản xuất, chế biến thực phẩm;

            + Xử lý được các sự cố thông thường xảy ra trong trong bảo quản, sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Thái độ:

   + Có lòng yêu nghề, cầu tiến, tinh thần học tập tích cực vì sự phát triển của nghề trong tương lai;

+ Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về an toàn thực phẩm trong sản xuất, có ý thức bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng;

+ Cần cù, siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

2. Cơ hội việc làm

Sau khóa học,người học có thể tự tổ chức chế biến sản xuất các sản phẩm thực phẩm như: bánh, các sản phẩm từ đậu nành, thịt gia súc, thủy sản khô… ở quy mô hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, hợp tác xã, trong điều kiện thủ công hoặc bán cơ giới; hoặc làm việc tại các cơ sở sản xuất thực phẩm.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khoá học: 03 tháng

- Thời gian học tập: 13 tuần

- Thời gian thực học: 400 giờ (11 tuần)

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun đào tạo và thi tốt nghiệp: 02 tuần (trong đó: thi tốt nghiệp 1 tuần)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ

- Thời gian học lý thuyết: 124 giờ; Thời gian học thực hành: 276 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã MĐ

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

 

Các mô đun đào tạo nghề

 

 

 

 

 

Các kiến thức chung

 

 

 

 

MĐ 01

Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

50

32

16

2

MĐ 02

Bảo quản thực phẩm

50

32

16

2

 

Kiến thức chuyên ngành (chọn 1 trong các chuyên ngành sau)

 

 

 

 

MĐ 03

Sản xuất đường mía

300

60

236

14

MĐ 04

Sản xuất bánh

300

60

236

14

MĐ 05

Sản xuất bia, rượu, nước giải khát

300

60

236

14

MĐ 06

Chế biến thủy sản khô

300

60

236

14

MĐ 07

Chế biến rau quả

300

60

236

14

MĐ 08

Kỹ thuật nấu ăn

300

60

236

14

MĐ 09

Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc

300

60

236

14

MĐ 10

Chế biến sản phẩm từ đậu nành

300

60

236

14

MĐ 11

Chế biến nước mắm

300

60

236

14

 

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

20

 

 

20

Tổng cộng

420

124

258

38

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Nội dung chi tiết tại các chương trình mô đun (Phụ lục )           

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề

Chương trình dạy nghề “Chế biến thực phẩm” được sử dụng cho các khóa dạy nghề trình độ sơ cấp cho những người có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun học chung MĐ01, MĐ02 và tùy theo người học có thể chọn 1 trong các mô đun chuyên ngành trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

 Chương trình dạy nghề “Chế biến thực phẩm” có 02 mô đun kiến thức chung của ngành và 1 mô đun chuyên ngành sâu, cụ thể như sau:

Mô đun kiến thức chung của ngành:

- Mô đun 01: “Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm” gồm 08 bài, được giảng dạy trong thời gian 50 giờ, trong đó có 32 giờ lý thuyết, 16 giờ thực hành và 2 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày các chất dinh dưỡng trong thực phẩm và nhu cầu dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của của nhóm thực phẩm, dinh dưỡng cân đối, phương pháp xây dựng khẩu phần dinh dưỡng cân đối, chế độ dinh dưỡng cho các đối tượng người, các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, kiểm soát và đảm bảo dinh dưỡng an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, có kỹ năng lựa chọn và xây dựng được khẩu phần dinh dưỡng cân đối, phù hợp cho từng đối tượng người và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Mô đun 02: “Bảo quản thực phẩm” gồm 5 bài, được giảng dạy trong thời gian 50 giờ, trong đó có 32 giờ lý thuyết, 16 giờ thực hành và 2 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày những khái quát chung về bảo quản thực phẩm, kho bảo quản, bảo quản hạt, bảo quản rau quả tươi, bảo quản thịt gia súc và một số sản phẩm khác; Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về kho bảo quản, bảo quản hạt, rau quả tươi, thịt gia súc và thực phẩm khác; có kỹ năng bảo quản đảm bảo  chất lượng và an toàn thực phẩm.

Mô đun chuyên ngành: là một trong các mô đun sau:

- Mô đun  03: “Sản xuất đường mía” gồm 11 bài, được giảng dạy trong thời gian 300 giờ, trong đó có 60 giờ lý thuyết, 236 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày về thành phần hóa học của cây mía, cách nhận biết mía chín, mục đích và các điều kiện kỹ thuật của từng công đoạn trong qui trình công nghệ sản xuất đường saccaroza, cụ thể các công đoạn: xử lý và lấy nước mía, làm sạch nước mía, bốc hơi nước mía và làm sạch mật chè (xirô), kết tinh đường, ly tâm - hoàn tất; Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ và công nghệ sản xuất đường; có kỹ năng sản xuất đường đạt chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Mô đun 04: “Sản xuất bánh” gồm 8 bài, được giảng dạy trong thời gian 300 giờ, trong đó có 60 giờ lý thuyết, 226 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày các tiêu chuẩn của sản phẩm bánh (bánh ít lá gai, bánh phu thê, bánh đậu xanh khô), chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, bao bì sản xuất bánh (bánh ít lá gai, bánh phu thê, bánh đậu xanh khô), lựa chọn và bảo quản nguyên liệu trong sản xuất bánh (bánh ít lá gai, bánh phu thê, bánh đậu xanh khô), sản xuất bánh ít lá gai, sản xuất bánh ít phu thê, sản xuất bánh đậu xanh khô, bảo quản và kiểm tra chất lượng sản phẩm bánh (bánh ít lá gai, bánh phu thê, bánh đậu xanh khô), an toàn thực phẩm trong sản xuất bánh; Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ và công nghệ sản xuất bánh; có kỹ năng sản xuất bánh đạt chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Mô đun 05: “Sản xuất bia, rượu, nước giải khát” gồm 5 bài, được giảng dạy trong thời gian 300 giờ, trong đó có 60 giờ lý thuyết, 226 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày về tiêu chuẩn các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát, chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, bao bì chế biến bia hơi, rượu gạo, nước giải khát pha chế, công nghệ sản xuất bia hơi, rượu gạo,   nước giải khát pha chế; Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ và công nghệ sản xuất bia hơi, rượu gạo, nước giải khát pha chế; có kỹ năng sản xuất bia hơi, rượu gạo, nước giải khát pha chế đạt chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

 - Mô đun 06: “Chế biến thủy sản khô” gồm 10 bài, được giảng dạy trong thời gian 300 giờ, trong đó có 60 giờ lý thuyết, 226 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày về tiêu chuẩn các sản phẩm thủy sản khô, chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, bao bì chế biến thủy sản khô, nguyên liệu thủy sản, nguyên liệu phụ chế biến thủy sản khô, sản xuất tôm khô nguyên con, sản xuất mực khô lên phấn, sản xuất cá bò khô tẩm gia vị, sản xuất mực khô tẩm gia vị, bảo quản và kiểm tra chất lượng các sản phẩm thủy sản khô, an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản khô; Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ và công nghệ chế biến thủy sản khô; có kỹ năng chế biến thủy sản khô đạt chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Mô đun 07: “Chế biến rau quả” gồm 8 bài, được giảng dạy trong thời gian 300 giờ, trong đó có 60 giờ lý thuyết, 236 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày về nguyên liệu rau quả và các sản phẩm từ rau quả, chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, vật tư chế biến rau quả, chế biến tương ớt, tương cà chua, kim chi, rau muối chua, kiểm tra chất lượng các sản phẩm từ rau quả, an toàn vệ sinh trong chế biến rau quả; Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ và công nghệ chế biến rau quả; có kỹ năng chế biến rau quả đạt chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Mô đun 08: “Kỹ thuật nấu ăn” gồm 8 bài, được giảng dạy trong thời gian 300 giờ, trong đó có 60 giờ lý thuyết, 236 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày cách bố trí nhà bếp và sử dụng phương tiện trong nhà bếp, xây dựng thực đơn và tổ chức bữa ăn, kỹ thuật chế biến món trộn, chế biến súp, chế biến món nhậu, chế biến lagu, chế biến một số loại chè, chế biến một số loại bánh dân gian. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về nhà bếp, thiết bị, dụng cụ và kỹ thuật chế biến nấu ăn; có kỹ năng chế biến món ăn đạt chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Mô đun 09: “Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc” gồm 10 bài, được giảng dạy trong thời gian 300 giờ, trong đó có 60 giờ lý thuyết, 236 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày về tiêu chuẩn các sản phẩm từ thịt gia súc; chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, bao bì chế biến sản phẩm từ thịt gia súc, nguyên liệu thịt gia súc, nguyên liệu phụ chế biến sản phẩm từ thịt gia súc, sản xuất giò chả, nem chua, patê, thịt nguội, bảo quản và kiểm tra chất lượng các sản phẩm từ thịt gia súc, an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm từ thịt gia súc; Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ và công nghệ chế biến sản phẩm từ thịt gia súc; có kỹ năng chế biến sản phẩm từ thịt gia súc đạt chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Mô đun 10: “Chế biến sản phẩm từ đậu nành” gồm 9 bài, được giảng dạy trong thời gian 300 giờ, trong đó có 60 giờ lý thuyết, 236 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày về tiêu chuẩn các sản phẩm từ đậu nành, chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, bao bì chế biến sản phẩm từ đậu nành, nguyên liệu chế biến sản phẩm từ đậu nành, sản xuất sữa đậu nành, đậu phụ, tương, chao, tàu hũ ky, an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm từ đậu nành; Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ và công nghệ chế biến sản phẩm từ đậu nành; có kỹ năng chế biến sản phẩm từ đậu nành đạt chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Mô đun 11: “Chế biến nước mắm” gồm 8 bài, được giảng dạy trong thời gian 300 giờ, trong đó có 60 giờ lý thuyết, 226 giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày cách chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, bao bì chế biến, nguyên liệu chế biến nước mắm, làm chượp, chăm sóc chượp, kéo rút và lọc nước mắm, phá bã, bảo quản và kiểm tra chất lượng các sản phẩm thủy sản khô, an toàn thực phẩm trong chế biến nước mắm; Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ và công nghệ chế biến nước mắm; có kỹ năng chế biến nước đạt chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học

TT

Mô đun kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Kiến thức, kỹ năng nghề

1

Kiến thức nghề

Vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 1 giờ

2

Thực hành nghề

Bài thực hành kỹ năng nghề

Không quá 8 giờ

3. Các chú ý khác

 Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học, phải tuân thủ theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy”, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH, ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

HIỆU TRƯỞNG

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0