Quản lý chất lượng thực phẩm theo ISO

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành theo Quyết định số:  338 /QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 9  tháng 5  năm 2013  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm)

 

Tên nghề: TRỒNG HOA - CÂY CẢNH

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng đã tốt nghiệp cấp 2

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 5

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.

 

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

              + Trình bày được kiến thức cơ bản về đặc điểm tính chất đất.

              + Tham gia xây dựng quy trình bón phân và chỉ đạo thực hiện bón phân đúng quy trình kỹ thuật.

              + Nhận thức đúng về vai trò của đất trồng, phân bón đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng

              + Trình bày được kiến thức cơ bản về lựa chọn giống hoa – cây cảnh,

              + Mô tả được quy trình và phương pháp trồng một số loại hoa ngắn ngày và cây cảnh trang trí thông thường;.

              + Nhận biết được các loại dịch hại cây, từ đó có biện pháp quản lý dịch hại hiệu quả.

Kỹ năng:

              + Thực hiện được các phương pháp phân loại hoa.

              + Tính toán được vật tư, thiết bị dụng cụ để thực hiện việc trồng và chăm sóc  hoa

              + Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị trong quá trình sản xuất hoa

              + Xác định được thời điểm, dụng cụ, thiết bị, kỹ thuật thu hái và bảo quản hoa đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

 + Thực hiện được quy trình trồng và chăm sóc cây trang trí thông thườngđúng kỹ thuật.

+ Thực hiện được quá trình nhân giống, trồng, chăm sóc, cắt tỉa, điều tiết sinh trưởng, quản lý dịch hại trên các cây cảnh;

- Thái độ:

   + Có lòng yêu nghề, cầu tiến, tinh thần học tập tích cực vì sự phát triển của nghề trong tương lai;

+ Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về an toàn thực phẩm trong sản xuất, có ý thức bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng;

+ Cần cù, siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

2. Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành khoá học trình độ sơ cấp nghề trồng hoa – cây cảnh, người học có khả năng tự tổ chức sản xuất hoa – cây cảnh quy mô hộ gia đình hoặc trang trại nhỏ. Người học cũng có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất, các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hoa – cây cảnh

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khoá học: 03 tháng

- Thời gian học tập: 13 tuần

- Thời gian thực học: 400 giờ (11 tuần)

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun đào tạo và thi tốt nghiệp: 02 tuần (trong đó: thi tốt nghiệp 1 tuần)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 316giờ

- Thời gian học lý thuyết: 76 giờ; Thời gian học thực hành: 207 giờ; Thời gian kiểm tra: 33 giờ.

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã MĐ

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

Các kiến thức chung

MĐ 01

Đất trồng – Phân bón

60

20

37

3

Kiến thức chuyên nghề (chọn 1 trong 2 chuyên nghề Trồng hoa hoặc Trồng cây cảnh)

Trồng hoa

MĐ 02

Trồng cây hoa

150

36

106

8

MĐ 03

Trồng Nấm hoa – thảm cỏ

90

20

64

6

Trồng cây cảnh

MĐ 04

Trồng cây cảnh

150

36

106

8

MĐ 05

Trồng cây trang trí

90

20

64

6

 

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

16

 

 

16

Tổng cộng

316

76

207

33

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết tại các chương trình mô đun Phụ lục 2)             

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề

Chương trình dạy nghề “Trồng hoa – cây cảnh” được sử dụng cho các khóa dạy nghề trình độ sơ cấp cho những người có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun học chung MĐ01 và tùy theo người học có thể chọn 2 trong 4 mô đun chuyên ngành trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

 Chương trình dạy nghề “Trồng hoa – cây cảnh” có 01 mô đun kiến thức chung của ngành và 4 mô đun chuyên ngành, cụ thể như sau:

Mô đun kiến thức chung của nghề:

              - Mô đun 01: “ Đất trồng – phân bón”  gồm 5 bài, được giảng dạy trong thời gian 60 giờ, trong đó 20 giờ lý thuyết, 37 giờ thực hành, 3 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun:Trình bày được kiến thức cơ bản về đặc điểm tính chất đất. Từ đó vận dụng vào việc bố trí hệ thống và cơ cấu cây trồng hợp lý, sử dụng và bảo vệ đất theo hướng nâng cao độ phì nhiêu tăng hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường; xây dựng quy trình bón phân và chỉ đạo thực hiện bón phân đúng quy trình kỹ thuật;

Mô đun chuyên nghề:

* Chuyên Nghề trồng hoa:

- Mô đun  02: “ Trồng cây hoa”gồm 4 bài, được giảng dạy trong thời gian 150 giờ, trong đó 36 giờ lý thuyết, 106 giờ thực hành, 8 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun: Trình bày những kiến thức cơ bản về phân loại hoa, các phương pháp và kỹ thuật chăm sóc trồng hoa ngắn ngày. Hướng dẫn quy trình thực hiện trồng hoa lan.

- Mô đun 03: “Trồng nấm hoa - thảm cỏ” gồm 2 bài, được giảng dạy trong thời gian 90 giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 64 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày các kỹ thuật trồng và chăm sóc thảm cỏ, trồng và chăm sóc nấm hoa.

* Chuyên Nghề cây cảnh:

- Mô đun 04: “Trồng cây cảnh” gồm 3 bài, được giảng dạy trong thời gian 150 giờ, trong đó có 46 giờ lý thuyết, 96 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày về Kỹ thuật trồng hoa đào, kỹ thuật trồng hoa mai. Các kỹ thuật canh tác trồng quất, đào, mai.

- Mô đun 05: “Trồng cây trang trí” gồm 3 bài, được giảng dạy trong thời gian 90 giờ, trong đó có 24 giờ lý thuyết, 60 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành; nội dung mô đun trình bày về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lá màu và cây hàng rào (đường diềm).

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học

TT

Mô đun kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

        Kiến thức, kỹ năng nghề

1

Kiến thức nghề

Vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 1 giờ

2

Thực hành nghề

Bài thực hành kỹ năng nghề

Không quá 8 giờ

3. Các chú ý khác

 Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học, phải tuân thủ theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy”, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH, ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

HIỆU TRƯỞNG

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0