Kê khai thuế

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành theo Quyết định số 388 /QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày   tháng   năm     của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm)

 

Tên nghề: TRỒNG RAU AN TOÀN

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng đã tốt nghiệp cấp 2

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 5

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.

 

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về các nguyên nhân gây ô nhiễm rau hiện nay như: Ô nhiễm nguồn nước, kim loại nặng…

+ Trình bày được các quy trình khép kín về trồng các nhóm rau như: Kỹ thuật làm đất, bón phân, quản lý dịch hại và chăm sóc cây rau.

+ Lựa chọn được các loại giống cây rau, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

+ Xác định được các loại sâu hại chính từ đó đưa ra các biện pháp phòng trừ phù hợp cho rau.

+ Thực hiện việc theo dõi, ghi chép sổ sách theo Viet GAP.

+ Vận dụng quy trình sản xuất rau theo hướng Viet GAP vào mô hình trồng rau tại địa phương.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện nghiên cứu thị trường và lập được kế hoạch, tổ chức kinh doanh và sản xuất các sản phẩm cây rau đạt hiệu quả.

+ Thực hiện thành thạo các thao tác sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, thu hoạch và bảo quản sản phẩm cây rau đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

+ Vận dụng được kiến thức cơ bản về nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch sản xuất để thực hiện tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh các sản phẩm cây rau.

+ Tổ chức quản lý sản xuất trồng rau an toàn có hiệu quả, theo đúng quy trình Viêt GAP.

- Thái độ:

+ Nghiêm túc, sáng tạo, chịu khó học hỏi.

+ Đảm bảo an toàn, tổ chức nơi làm việc linh hoạt .

2. Cơ hội việc làm

Người có chứng chỉ sơ cấp nghề kỹ thuật trồng rau an toàn được bố trí làm việc tại các trang trại, hộ gia đình, các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trồng rau an toàn Có thể trực tiếp sản xuất rau an toàn theo Viet GAP tại địa phương nơi sinh sống.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khóa học: 3 tháng

- Tổng thời gian học tập: 11 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ

- Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 50 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ.

+ Thời gian học lý thuyết: 76 giờ.

+ Thời gian học thực hành: 274 giờ.

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã MĐ

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

 

Các mô đun đào tạo nghề

 

 

 

 

MĐ 01

Hướng dẫn sản xuất rau an toàn theo hướng Viet GAP

64

12

46

6

MĐ 02

Chuẩn bị điều kiện cần thiết để trồng rau an toàn

64

12

46

6

MĐ 03

Trồng nhóm rau ăn lá

84

16

60

8

MĐ 04

Trồng nhóm rau ăn quả

92

20

64

8

MĐ 05

Trồng nhóm rau ăn củ

80

16

58

6

 

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

16

 

 

16

Tổng cộng

400

76

274

50

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết tại các chương trình mô đun Phụ lục 2)             

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Trồng rau an toàn” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Chương trình gồm 5 mô đun như sau:

- Mô đun 01: “Hướng dẫn sản xuất rau an toàn theo hướng Viet GAP” có thời gian đào tạo là 64 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 46 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung cơ bản tìm hiểu các nguyên nhân gây ô nhiễm rau, đưa ra các biện pháp ngăn ngừa và theo dõi ghi chép.

- Mô đun 02: “Chuẩn bị điều kiện cần thiết để trồng rau an toàn” có thời gian đào tạo là 64 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 46 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra với mục đích tìm hiểu thị trường sản phẩm rau từ đó áp dụng vào quy mô sản xuất của từng vùng và đăng ký sản xuất rau theo hướng VIET GAP.

- Mô đun 03: “Trồng rau nhóm ăn lá” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 60 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện được các công việc thường xuyên trong việc làm đất, nhân giống cây con, đưa cây giống ra ruộng sản xuất, chăm sóc, sơ chế sản phẩm nhóm rau ăn lá.

- Mô đun 04: “Trồng nhóm rau ăn quả” có thời gian đào tạo là 92 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 64 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện được các công việc thường xuyên trong việc làm đất, nhân giống cây con, đưa cây giống ra ruộng sản xuất, chăm sóc, sơ chế sản phẩm nhóm rau ăn quả.

- Mô đun 05: “Trồng nhóm rau ăn củ” có thời gian đào tạo là 80 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện được các công việc thường xuyên trong việc làm đất, nhân giống cây con, đưa cây giống ra ruộng sản xuất, chăm sóc, sơ chế sản phẩm nhóm rau ăn củ.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học

TT

Mô đun kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Kiến thức, kỹ năng nghề

1

Kiến thức nghề

Vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 1 giờ

2

Thực hành nghề

Bài thực hành kỹ năng nghề

Không quá 8 giờ

3. Các chú ý khác

 Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học, phải tuân thủ theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy”, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH, ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

HIỆU TRƯỞNG

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0