Sản xuất Nông nghiệp sạch

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA

                   Thời gian môn học: 100 giờ (Lý thuyết: 60 giờ ; Bài tập 38 giờ; Kiểm tra hết môn:  2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Công nghệ sản xuất đường mía là môn học chuyên môn của nghề sản xuất đường mía.  Môn học được giảng dạy kết hợp với mô đun Thực hành sản xuất đường mía sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng hoàn chỉnh về sản xuất đường mía. Môn học cũng có thể được giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất:  Công nghệ sản xuất đường mía là môn học lý thuyết; được giảng dạy ở các phòng học có đầy đủ điều kiện phù hợp cho giảng dạy lý thuyết.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN

Học xong  môn học này người học có khả năng:

- Mô tả được sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất đường mía;

- Trình bày được các phương pháp lấy nước mía, làm sạch nước mía, cô đặc, nấu đường, ly tâm và hoàn tất sản phẩm;

- Nêu được các yêu cầu công nghệ và các yếu tố ảnh hưởng đến các quá trình công nghệ  trong các công đoạn ép, gia nhiệt, hóa chế, lắng lọc, bốc hơi, nấu đường, ly tâm, sấy đường,...

- Nêu được các nguyên nhân và biện pháp xử lý các sự cố thông thường xảy ra trong quá trình sản xuất.

5.2. Kỹ năng

- Lập được một quy trình chi tiết về công nghệ sản xuất đường thô và đường trắng đồn điền;

- Xác định được các thông số kỹ thuật phù hợp cho quy trình công nghệ sản xuất đường trắng đồn điền;

- Tính được phối liệu nấu đường.

5.3. Thái độ

- Có tính trung thực, cẩn thận, trong học tập ;

- Có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm..

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC/MÔ ĐUN

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

 

Số TT

Tên các chương trong môn học

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Kiểm tra*

1

Chương mở đầu: Đại cương về nguyên liệu và công nghệ sản xuất đương mía

4

4

0

0

2

Chương 1- Công nghệ lấy nước mía bằng phương pháp ép

16

10

4

2

3

Chương 2- Công nghệ Hóa chế - bốc hơi

30

20

8

2

4

Chương 3- Công nghệ Nấu đường – Ly tâm – Thành phẩm

30

18

10

2

 5

Chương 4 – Các phép tính toán công nghệ trong sản xuất đường

18

8

10

0

6

Kiểm tra kết thúc môn học

 2

 0

 0

2

 

Cộng

100

60

32

8

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành (bài tập)

2. Nội dung chi tiết

Chương mở đầu.Đại cương về nguyên liệu và công nghệ sản xuất đương mía

Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

 - Liệt kê được các thành phần hóa học chính của cây mía.

-  Nêu được được các dấu hiệu nhận biết mía chín vào thực tế để đánh giá độ chín của mía.

- Mô tả được sơ đồ công nghệ của các công đoạn trong lưu trình công nghệ sản xuất đường trắng đồn điền.

- Nêu được vai trò của các khu động lực, khu công nghệ, khu kiểm nghiệm trong nhà máy đường mía

Nội dung:

1. Đặc tính thực vật của cây mía

1.1. Hình thái cây mía

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của cây mía

1.3 Giống mía

2. Thành phần hóa học của mía

2.1. Thành phần hóa học của mía khi chín

2.2. Tính chất vật lý và hóa học của các thành phần chính

3. Thu hoạch và quản lý kỹ thuật đối với mía nguyên liệu

3.1. Thu hoạch mía

3.2. Quản lý kỹ thuật đối với mía nguyên liệu

4. Giới thiệu sơ đồ công nghệ sản xuất đường

4.1. Lưu trình công nghệ sản xuất đường thô

4.2. Lưu trình công nghệ sản xuất đường trắng đồn điền

4.3. Lưu trình công nghệ sản xuất đường tinh luyện

5. Giới thiệu khu động lực, kiểm nghiệm trong nhà máy đường mía

5.1. Lò hơi

5.2. Turbine

5.3. Điện

5.4. Kiểm nghiệm

 

Chương 1. Công nghệ lấy nước mía bằng phương pháp ép

Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:

- Mô tả được sơ đồ công nghệ lấy nước mía bằng phương pháp ép;

- Liệt kê được các thiết bị chuyển mía và chuẩn bị mía; Nêu được chức năng của các thiết bị này;

- Mô tả được cấu tạo của máy ép mía tiêu biểu; xác định được các bộ phận của máy ép mía và các thiết bị phụ trợ;

- Trình bày được các thông số của dàn ép;

- Mô tả cách quản lý, vận hành khâu lấy nước mía

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác an toàn vận hành thiết bị bốc dỡ mía;

Nội dung:

1. Các phương pháp lấy nước mía

1.1. Một số thuật ngữ liên quan

1.2. Các phương pháp lấy nước mía

1.3. Sơ lược các thiết bị thuộc hệ thống khuếch tán

1.4. Các thiết bị thuộc hệ thống ép mía

1.5. Các phương pháp ép mía

1.5.1. Phương pháp ép ướt

1.5.2. Phương pháp ép khô

2. Các thiết bị chuyển mía và chuẩn bị mía

2.1. Thiết bị cẩu

2.2. Bàn lùa mía

2.3. Băng tải mía

2.4. Máy khỏa bằng

2.5. Dao băm

2.6. Búa đập

3. Máy ép mía

3.1. Mô tả máy ép mía 3 trục

3.2. Các bộ phận của máy ép mía

3.3. Thiết bị phụ trợ của dàn máy ép

3.4. Sàng tách bã vụn

4. Các thông số dàn ép

4.1. Vận tốc ép

4.2. Năng suất ép

4.3. Hiệu suất ép

5. Quản lý vận hành khâu lấy nước mía

5.1. An toàn sản xuất ép mía

5.2. Thao tác và quản lý

5.3. Vận hành và xử lý sự cố khu ép

 

 

Chương 2. Công nghệ hóa chế - Bốc hơi

Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm sạch nước mía;

- Liệt kê được các yêu cầu kỹ thuật của các hóa chất sử dụng trong làm sạch nước mía;

- Nêu được tác dụng của các cấp gia nhiệt; tác dụng của các lần gia vôi ở một phương pháp làm sạch cụ thể; tác dụng làm sạch của SO2 ở các giá trị pH khác nhau và vai trò của lắng lọc nước mía;

- Trình bày các phương án bốc hơi, thao tác vận hành hệ thống bốc hơi đạt nồng độ mật chè theo yêu cầu; 

- Liệt kê các biến đổi hoá lý của nước mía trong quá trình bốc hơi, cách phòng ngừa sự mất đường theo hơi thứ, thực hiện thao tác nấu tẩy cặn ở các thiết bị bốc hơi ;

- Mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số máy và thiết bị chính trong khâu hóa chế - bốc hơi

Nội dung:

1. Một số thuật ngữ liên quan

2. Thành phần và tính chất của nước mía hỗn hợp

2.1. Thành phần nước mía hỗn hợp

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thành phần của nước mía hỗn hợp

2.3. Các chất không đường trong nước mía

2.4. Tính chất của một số thành phần chính trong nước mía

3. Lý thuyết làm sạch nước mía

3.1. Mục đích và nguyên lý của việc làm sạch nước mía

3.2. Tác dụng của các yếu tố đến quá trình làm sạch nước mía

3.3. Làm sạch nước mía theo phương pháp sunphit hóa axit tính

3.4. Lắng nổi

4. Thiết bị gia vôi, gia nhiệt, sunphit hóa

4.1. Cân nước mía

4.2. Gia vôi

4.3. Gia nhiệt

4.4. Xông SO2 và trung hòa

4.4. Tạo khí SO2

5. Quá trình lắng lọc trong công đoạn làm sạch nước mía

5.1. Lắng

5.2. Lọc

5.3. Một số tình huống không bình thường ở khâu lắng

5.4. Một số tình huống không bình thường ở khâu lọc

6. Bốc hơi nước mía

6.1. Nhiệm vụ của công đoạn bốc hơi

6.2. Nguyên lý bốc hơi

6.3. Cấu tạo thiết bị bốc hơi đa hiệu và các bộ phận liên quan

6.4. Giới thiệu các hiệu bốc hơi đặc biệt

6.5. Tổn thất nhiệt trong quá trình bốc hơi

6.6. Truyền nhiệt trong quá trình bốc hơi

6.7. Cường độ bốc hơi

6.8. Những biến đổi lý hóa của nước chè trong quá trình bốc hơi

6.9. Thao tác bốc hơi

 

Chương 3. Công nghệ  Nấu đường-Ly tâm-Thành phẩm

Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về lý thuyết kết tinh đường;

- Trình bày quá trình nấu đường, quá trình trợ tinh;

- Mô tả phương pháp nấu luyện các loại đường non thông thường; các tình huống không bình thường, biện pháp xử lý, đề phòng.

- Trình bày nguyên lý và các phương pháp ly tâm đường non, sấy khô đường và bảo quản đường.

- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ly tâm, sấy và bảo quản đường.

- Mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy ly tâm, máy sấy đường.

- Thực hiện được các yêu cầu an toàn lao động khi sử dụng máy ly tâm.

- Mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số máy và thiết bị chính trong khâu nấu đường, trợ tinh, ly tâm, thành phẩm

- Có ý thức về sự tổn thất đường trong mật.

Nội dung:

1. Các thuật ngữ liên quan

2. Lý thuyết kết tinh đường

2.1. Khái niệm cơ bản

2.2. Quá trình kết tinh đường

2.3. Những biến đổi lý hóa xãy ra trong quá trình kết tinh

3. Nấu đường

3.1. Chế độ nấu đường

3.2. Nồi nấu đường

3.3. Nấu đường chân khồng

3.4. Kỹ thuật nấu luyện các loại đường non thông thường

4. Trợ tinh

4.1. Mục đích , nguyên lý trợ tinh

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trợ tinh

4.3. Thiết bị trợ tinh

4.4. Quản lý trợ tinh

4.5. Thao tác trợ tinh

5. Quá trình ly tâm đường

5.1. Mục đích, nguyên lý ly tâm đường

4.2. Giới thiệu khu ly tâm

4.3. Công nghệ trước ly tâm

4.4. Chu kỳ ly tâm tách mật

4.5. Phân loại quá trình ly tâm

4.6. Công nghệ xử lý đường cấp thấp sau ly tâm

5. Máy ly tâm đường

5.1. Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy ly tâm đường

5.2. Năng suất của máy ly tâm

6. Thao tác ly tâm tách mật

6.1. Cơ sở kỹ thuật của thao tác tách mật

6.2. Biện pháp cần thực hiện để máy ly tâm hoạt động bình thường

6.3. Các điểm cần chú ý trong thao tác tách mật các loại đường non A,B,C

6.4. Tình hình làm việc không bình thường của máy li tâm và cách xử lý

7. Sấy khô hoàn tất

7.1 Vận chuyển đường cát sau ly tâm

7.2. Nguyên tắc sấy khô đường

7.3. Thiết bị làm khô

8. Đóng bao bảo quản đường

8.1. Phân loại đường

8.2. Đóng bao đường

8.3. Bảo quản đường

 

Chương 4. Các phép tính toán công nghệ trong sản xuất đường

Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được ý nghĩa của các phép tính công nghệ;

- Tính được các phép tính căn bản trong từng công đoạn: ép, hóa chế, bốc hơi, nấu đường, ly tâm

- Áp dụng được các phép tính vào sản xuất thực tế sản xuất.

Nội dung:

1. Tính toán cơ bản khâu ép

1.1. Tính hệ số an toàn trong sản xuất

1.2. Tính toán lượng mía ép

1.3. Tính hiệu suất ép và hiệu suất ép hiệu chỉnh

1.4. Tính kiểm tra tỉ lệ nước mía ép

1.5. Tính so sánh hàm lượng đường của nước mía và bã mía

2. Tính toán cơ bản khâu hóa chế, bốc hơi

2.1. Tính số lần pha sữa vôi trong ca/ngày

2.2. Tính khối lượng soda lúc cần dùng

2.3. Tính hiệu suất làm sạch

2.4. Tính toán công nghệ bốc hơi

3. Tính toán nấu đường-ly tâm

3.1. Tính đổi khối lượng và thể tích nước đường

3.2. Tính khối lượng chất khô và khối lượng đường trong nước đường

3.3. Tính phối liệu

3.4. Tính hiệu suất kết tinh và hiệu suất thu hồi

3.5. Tính pha loãng trong hồi dung và hồ đường

3.6. Tính hiệu suất thu hồi

3.7. Tính kiểm tra chất lượng đường

 

IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP

  1. Lê Thị Thảo Tiên (2011), Bài giảng Công nghệ lấy nước mía bằng phương pháp ép, Trường Cao Đẳng Lương thực – Thực phẩm (lưu hành nội bộ)
  2. Lê Thị Thảo Tiên (2011), Bài giảng Công nghệ hóa chế bốc hơi, Trường Cao Đẳng Lương thực – Thực phẩm (lưu hành nội bộ)
  3. Lê Thị Thảo Tiên (201), Bài giảng Công nghệ nấu đường-ly tâm-thành phẩm, Trường Cao Đẳng Lương thực – Thực phẩm (lưu hành nội bộ)

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0