Chế biến món ăn

   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN KÊ KHAI THUẾ

               Thời gian mô đun: 45 giờ (Lý thuyết: 19 giờ ; Thực hành: 23 giờ; Kiểm tra hết mô đun 3 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Đây là mô đun độc lập được giảng dạy cho các người học có kiến thức cơ bản về kế toán.

- Tính chất: Là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành kê khai thuế, có sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế nên tổ chức giảng dạy tại phòng thực hành có trang bị máy tính cho từng người học.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN

- Kiến thức

+ Trình bày được các quy định cơ bản trong công tác quản lý thuế;

+ Mô tả được các nguyên tắc tính thuế, khai thuế;

+ Giải thích được các nội dung trong tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài…;

+ Xác định được các thủ tục cần khi thực hiện kê khai thuế

+ Mô tả được trình tự, thủ tục kê khai thuế qua mạng

- Kỹ năng

+ Tính được chính xác các loại thuế phải nộp, số thuế được khấu trừ, được miễn giảm và được hoàn lại;

+Lập được các Tờ khai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài...;

+ Sử dụng được phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

- Thái độ

+ Có ý thức tuân thủ các quy định của nhà nước về thuế;  

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

TT

Tên các bài trong mô đun

Thời gian (giờ chuẩn)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

1

Tổng quan về thuế

3

3

 

 

2

Thuế giá trị gia tăng

6

3

3

0

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

6

3

3

0

4

Thuế xuất khẩu – Thuế nhập khẩu

3

2

1

0

5

Thuế thu nhập doanh nghiệp

6

3

3

0

6

Các loại thuế và phí khác

6

2

4

0

7

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai thuế

10

1

9

0

8

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 

2

2

0

0

 

Kiểm tra hết mô đun

3

0

0

3

 

Cộng

45

19

23

3

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành trong các bài được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết

Bài 01. Tổng quan về thuế

Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được bản chất của thuế và các yếu tố cấu thành chính sách thuế;

- Nêu được vai trò của thuế và cách phân loại thuế.

Nội dung của bài:

1. Bản chất của thuế

2. Các yếu tố cấu thành chính sách thuế

3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế xã hội

4. Phân loại thuế

 

Bài 02. Thuế giá trị gia tăng

Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

-         Vận dụng đúng các quy định về quản lý và dử dụng hóa đơn

-         Trình bày được trình tự, thủ tục kê khai thuế GTGT

-           Lập tờ khai thuế GTGT

Nội dung của bài:

1. Các vấn đề chung về thuế GTGT

1.1. Khái niệm và tác dụng

1.2. Đối tượng chịu thuế

1.3. Đối tượng nộp thuế

1.4. Các trường hợp không chịu thuế

1.5. Căn cứ tính thuế

1.6. Phương pháp tính thuế

2. Các quy định về quản lý và sử dụng hóa đơnGTGT

3.  Trình tự, thủ tục kê khai và nộp thuế GTGT

3.1. Trình tự, thủ tục kê khai thuế GTGT

3.2. Trình tự, thủ tục nộp thuế GTGT

4. Miễn, giảm, hoàn thuế GTGT

Bài tập thực hành lập tờ khai và nộp thuế  GTGT

 

Bài 03. Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

-         Trình bày được trình tự, thủ tục kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

-         Lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Nội dung của bài:

1. Các vấn đề chung về thuế TTĐB

1.1. Khái niệm và tác dụng

1.2. Đối tượng chịu thuế

1.3. Các trường hợp không chịu thuế

1.4. Đối tượng nộp thuế

1.5. Căn cứ tính thuế

2. Trình tự thủ tục kê khai và nộp thuế TTĐB

3. Miễn, giảm, hoàn thuế

Bài tập thực hành lập tờ khai và nộp thuế TTĐB

 

Bài 04. Thuế xuất khẩu – Thuế nhập khẩu

Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

-         Trình bày được trình tự, thủ tục kê khai thuế xuất nhập khẩu

-         Lập tờ khai thuế xuất nhập khẩu

Nội dung của bài:

1. Các vấn đề chung về thuế xuất nhập khẩu

1.1. Khái niệm và tác dụng

1.2. Đối tượng chịu thuế

1.3. Các trường hợp không chịu thuế

1.4. Đối tượng nộp thuế

1.5. Căn cứ và phương pháp tính thuế

2. Trình tự, thủ tục kê khai và nộp thuế xuất nhập khẩu

2.5.1. Trình tự, thủ tục kê khai thuế xuất nhập khẩu

2.5.2. Trình tự, thủ tục nộp thuế xuất nhập khẩu

2.6. Miễn, giảm và hoàn thuế xuất nhập khẩu

Bài tập thực hành lập tờ khai và nộp thuế xuất nhập khẩu

 

Bài 05. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

-         Trình bày được trình tự, thủ tục kê khai và quyết toán thuế TNDN

-         Lập tờ khai thuế TNDN

Nội dung của bài:

1. Các vấn đề chung về thuế TNDN

1.1. Khái niệm và tác dụng

1.2. Đối tượng chịu thuế

1.3. Đối tượng nộp thuế.

1.4. Căn cứ tính thuế

1.5. Phương pháp tính thuế

1.6. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Trình tự thủ tục, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNDN

2.5.1. Trình tự, thủ tục kê khai thuế TNDN

2.5.2. Trình tự, thủ tục nộp thuế TNDN

2.5.3. Quyết toán thuế TNDN

Bài tập thực hành lập tờ khai và nộp thuế TNDN

 

Bài 06.  Các loại thuế và phí khác

Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

-         Trình bày được trình tự, thủ tục kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài  và các loại thuế khác;

-         Lập được tờ khai thuế TNCC và thuế môn bài.

Nội dung của bài:

1. Thuế tài nguyên

2. Thuế thu nhập cá nhân

2.1. Các vấn đề chung về thuế TNCN

2.2. Trình tự, thủ tục kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN

2.2.1. Trình tự, thủ tục kê khai thuế TNCN

2.2.2. Trình tự, thủ tục nộp thuế TNCN

2.2.3. Quyết toán thuế TNCN

3. Thuế môn bài

3.1. Các vấn đề chung về thuế môn bài

3.2. Trình tự, thủ tục kê khai và nộp thuế môn bài

3.2.1. Trình tự, thủ tục kê khai thuế môn bài

3.2.2. Trình tự, thủ tục nộp thuế môn bài

3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

4. Thuế nhà đất - tiền thuế đất 

5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất

6. Phí, lệ phí và các khoản thu khác

Bài tập lập tờ khai thuế TNCN và thuế môn bài

 

Bài 07. Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được  phần mềm hỗ trợ kê khai thuế để kê khai các loại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài… của doanh nghiệp;

Nội dung của bài:

1. Khởi động ứng dụng

2. Giới thiệu giao diện ứng dụng

3. Kê khai thông tin doanh nghiệp

4. Sử dụng các chứng năng kê khai

5. Thực hành kê khai thuế bằng phần mềm

5.1. Thực hành lập tờ kê khai thuế GTGT

5.2  Thực hành lập tờ khai thuế TNDN và tờ khai quyết toán thuế TNDN

5.3. Thực hành lập tờ khai thuế TNCN và tờ khai quyết toán thuế TNCN

5.4. Thực hành lập tờ khai thuế môn bài

 

Bài 08. Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Mô tả được trình tự, thủ tục kê khai thuế qua mạng với hệ thống iHTKK;

Nội dung của bài:

1. Cài đặt Chữ ký số và phần mềm kê khai thuế qua mạng

2. Đăng ký tài khoản với cơ quan thuế qua mạng

3. Đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng

4. Tạo tờ khai và bảng kê bằng phần mềm HTKK

5. Nộp tờ khai qua mạng

6. Tra cứu tờ khai

 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy

[1]. Tổ bộ môn Tài chính, Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm (2013), Bài giảng Thuế, Lưu hành nội bộ

[2]. Tổ bộ môn Kế toán, Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm (2013), Bài tập thực hành kê khai thuế, Lưu hành nội bộ

[3].Tài liệu phát tay cho người học do giáo viên giảng dạy cung cấp.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ

Máy tính, máy chiếu, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất

- Phòng học lý thuyết có trang bị bảng, phấn, máy chiếu projector, màn hình.

- Phòng thực hành có đủ máy tinh cho mỗi người học.

4. Điều kiện khác

Nhân viên phòng máy đã kiểm tra máy tính trước khi người học sử dụng.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá kiến thức: dùng phương pháp trắc nghiệm khách quan hoặc vấn đáp, trao đổi (theo tình huống).

- Đánh giá kỹ năng : đánh giá  kỹ năng của người học thông qua bài thực hành, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ thực hiện và kết quả thực hành của người học.

- Kiểm tra kết thúc mô đun: kiểm tra cá nhân

+ Thực hiện một công việc hoặc một số công việc trong quá trình thực hiện mô đun, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ thực hiện và kết quả thực hành của người học.

2. Nội dung đánh giá

- Lý thuyết: kiểm tra trắc nghiệm hoặc vấn đáp về thủ tục, quy trình kê khai thuế.

- Thực hành: lập tờ khai thuế theo qui định, lập tờ khai thuế qua phần mềm.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun “Kê khai thuế” áp dụng cho các khóa đào bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của người học đã có kiến thức cơ bản về kế toán.

- Khi người học học xong mô đun, tham dự và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc mô đun sẽ được cấp chứng chỉ Kê khai thuế.

- Đối với các người học đã học xong học phần Thuế  (hoặc tương đương) với thời lượng tối thiểu 30 tiết (giờ) trong chương trình đào tạo các ngành, nghề thuộc lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng ... ở trình độ cao hơn, đạt điểm tổng kết học phần từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10) thì sẽ được xem xét bảo lưu kết quả để miễn học một phần hoặc toàn bộ nội dung các bài 01, bài 02, bài 03, bài 04, bài 05, bài 6 trong chương trình mô đun.

- Đối với người học không được xét bảo lưu kết quả học phần Thuế đã học, sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành nội dung đã tham gia học trong chương trình mô đun.

 - Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học được thực hiện theo “Quy chế  kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong đào tạo ngắn hạn”, ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo

Mô đun này có cả phần lý thuyết và thực hành, nên tiến hành song song vừa học lý thuyết vừa học thực hành để người học dễ nhớ và tiếp thu bài học tốt.

Đối với phần thực hành có sử dụng phần mềm thì phải có đủ máy tính cho mỗi người học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần lý thuyết:

+ Các nội dung trong tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài… phải được giải thích rõ

+ Các thủ tục cần khi thực hiện kê khai thuế phải được trình bày rõ ràng, cụ thể

-         Phần thực hành:

+ Hướng dẫn người học lập được các Tờ khai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài...;

+  Người học phải sử dụng được phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

4. Tài liệu cần tham khảo

[1]. Các luật, nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn các loại thuế hiện hành

[2]. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế hiện hành.

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0