Phục vụ nhà hàng

   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH

       Ban hành theo Quyết định số: 991/QĐTCĐLTTP-ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2012

       Thời gian mô đun: 60 giờ                                     (Lý thuyết: 30 giờ, Thực hành: 30 giờ)

 I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Kế toán trên máy vi tính là mô đun chuyên nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề “ Kế toán trên máy vi tính”, được giảng dạy song song với các mô đun khác của nghề. Mô đun cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất : Kế toán trên máy vi tính là mô đun tích hợp giữa kiến thức lý thuyết và thực hành về cách dùng phần mềm Microsoft Excel và phần mềm kế toán Misa.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN

-    Giải thích được phương pháp tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán trong doanh nghiệp trên phần mềm Microsoft Excel.

-    Vận dụng các hàm của Microsoft Excel để tính toán các bảng biểu và sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp;

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN

  1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

Số TT

Tên các bài trong mô đun

Thời gian

       Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

1

Chương 1. Tổng quan về quản lý công tác kế toán trên máy vi tính

           3

          3

 

 

2

Chương 2. Bảng hệ thống tài khoản – số dư và bảng kê chứng từ kế toán

          9

         3

         3

 

3

Chương 3. Đơn giá xuất kho và giá trình sản phẩm

         12

         3

         6

 

4

Chương 4. Sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp

          24

          9

         9

 

5

Chương 5. Bảng cân đối số phát sinh

          12

          6

         3

 

Cộng

          60

         30

        30

 

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Tổng quan về quản lý công tác kế toán trên máy vi tính

Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:                  

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về các hình thức kế toán

- Giới thiệu về ứng dụng của phần mềm kế toán trên máy vi tính

 

1. Khái quát về các hình thức kế toán

1.1. Các hình thức kế toán

1.2. Một số vấn đề cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính

2. Tổ chức dòng dữ liệu trong kế toán máy trên MS.Excel

3. Sử dụng dữ liệu trong kế toán máy trên Excel

 

Chương 2. Bảng hệ thống tài khoản – số dư và bảng kê chứng từ kế toán

Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày các phương pháp nhập liệu, các phương pháp xử lý bút toán trùng

 

1. Bài toán

2. Bảng Hệ thống tài khoản kế toán DN và số dư

2.1. Thiết kế mẫu

2.2. Các nguyên tắc nhập liệu

2.3. Đặt khối dữ liệu

3. Bảng kê các chứng từ kế toán phát sinh trong kỳ

3.1. Thiết kế mẫu

3.2. Các nguyên tắc nhập liệu

3.2.1. Quy ước nhập liệu

3.2.2. Định dạng dữ liệu số kiểu kế toán

3.2.3. Bút toán trùng và phương pháp xử lý bút toán trùng

3.2.3.1. Bút toán trùng và các nghiệp vụ có thể phát sinh

3.2.3.2. Phương pháp xử lý bút toán trùng

3.3. Nhập liệu

3.4. Đặt khối dữ liệu

4. Bài tập thực hành

 

Chương 3. Đơn giá xuất kho và giá trình sản phẩm

Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp tính đơn giá xuất kho

- Trình bày được các phương pháp tính giá thành sản phẩm

 

1. Bài toán

2. Bảng tính đơn giá xuất kho

2.1. Tổng quan về phương pháp tính đơn giá xuất kho

2.2. Lập bảng tính đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền

2.3. Lập bảng tính hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán

2.4. Bảng kê các chứng từ xuất kho

2.5. Bài tập thực hành

3. Giá thành sản phẩm

3.1. Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

3.2. Tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất

3.3. Tính giá thành sản phẩm

3.4. Bảng kê các chứng từ thành phẩm nhập kho

4. Bài tập thực hành

 

Chương 4. Sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp

Thời gian: 24 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày tổng quan về sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

- Lập được các loại sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp

 

1. Tổng quan về sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

2. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

2.1. Tổng quan về sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

2.2. Thiết kế mẫu

2.3. Phương pháp lập

3. Sổ tiền gửi ngân hàng

3.1. Tổng quan về sổ tiền gửi ngân hàng

3.2. Thiết kế mẫu

3.3. Phương pháp lập

4. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

4.1. Tổng quan về sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

4.2. Thiết kế mẫu

4.3. Phương pháp lập

5. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

5.1. Tổng quan về sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

5.2. Thiết kế mẫu

5.3. Phương pháp lập

6. Sổ cái tài khoản

6.1. Tổng quan về sổ cái tài khoản

6.2. Thiết kế mẫu

6.3. Phương pháp lập

7. Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

7.1. Tổng quan về bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

7.2. Thiết kế mẫu

7.3. Phương pháp lập

8. Bảng tổng hợp tình hình thanh toán người mua (người bán)

8.1. Tổng quan về bảng tổng hợp tình hình thanh toán người mua (người bán)

8.2. Thiết kế mẫu

8.3. Phương pháp lập

9. Sổ chi tiết bán hàng

9.1. Tổng quan về sổ chi tiết bán hàng

9.2. Thiết kế mẫu

9.3. Phương pháp lập

10. Bài tập thực hành

10.1. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt; sổ tiền gửi ngân hàng; sổ chi tiết dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, nguyên liệu vật liệu

10.2. Sổ chi tiết thanh toán người mua, người bán; sổ cái tài khoản

10.3. Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu , hàng hóa, thành phẩm, dụng cụ; bảng tổng hợp tình hình thanh toán người mua, người bán; sổ chi tiết bán hàng

 

Chương 5. Bảng cân đối số phát sinh

Thời gian:12 giờ

Mục tiêu:

- Tính được một số nhiệm vụ kết chuyển.

- Trình bày tổng quan về bảng cân đối phát sinh

- Lập bảng cân đối phát sinh

 

1. Bảng tính một số nghiệp vụ kết chuyển

1.1. Nội dung

1.2. Thiết kế mẫu

1.3. Phương pháp lập

2. Bảng cân đối số phát sinh

2.1. Tổng quan về bảng cân đối số phát sinh

2.2. Thiết kế mẫu

2.3. Phương pháp lập

4. Bài tập thực hành

 

IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP

[1]. Bộ môn kế toán (2012), Bài giảng Kế toán trên máy vi tính, Tài liệu nội bộ,Trường cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0