Kế toán doanh nghiệp

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
KỸ NĂNG THỰC HÀNH KẾ TOÁN

  Ban hành theo Quyết định số: 993/QĐTCĐLTTP-ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2012

  Thời gian mô đun: 90  giờ                               (Lý thuyết:0 giờ, Thực hành:90 giờ)

 I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Kỹ năng thực hành kế toán là mô đun chuyên nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề “ Kỹ năng thực hành kế toán”, được giảng dạy song song với các mô đun khác của nghề. Mô đun cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất : Kỹ năng thực hành kế toán là mô đun thực hành về xác định, phân loại, xử lý các chứng từ kế toán. Lập được các chứng từ kế toán, kiểm tra các chứng từ kế toán .

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN

- Xác định, phân loại, xử lý được các chứng từ kế toán theo các phần hành kế toán;

- Lập được bảng kê chứng từ, sổ Nhật ký đặc biệt, nhật ký chung theo hình thức kế toán nhật ký chung;

- Mở sổ, ghi sổ và khoá được sổ kế toán chi tiết và sổ cái theo hình thức kế toán nhật ký chung;

- Kiểm tra sai sót của chứng từ kế toán và sổ kế toán;

- Lập báo cáo kế toán tài chính và tờ khai thuế.

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN

  1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

Số TT

Tên các bài trong mô đun

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

1

Bài 1. Nhật ký đặc biệt và nhật ký chung

12

 

12

 

2

Bài 2. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay  

6

 

6

 

3

Bài 3. Kế toán vật liệu, công cụ, hàng hóa, thành phẩm   

12

 

12

 

4

Bài 4. Kế toán thanh toán với người bán, người mua  

6

 

6

 

5

Bài 5. Kế toán tạm ứng  

3

 

3

 

6

Bài 6. Kế toán tiền lương, tài sản cố định 

3

 

3

 

7

Bài 7. Kế toán chi phí trả trước, chi phí trả trước   

3

 

3

 

8

Bài 8. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành  

12

 

12

 

9

Bài 9. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh    

9

 

9

 

10

Bài 10. Sổ thuế

3

 

3

 

11

Bài 11. Sổ cái  

9

 

9

 

12

Bài 12. Bảng cân đối tài khoản  

3

 

3

 

13

Bài 13. Báo cáo tài chính  

6

 

6

 

14

Bài 14. Tờ khai thuế

3

 

3

 

Cộng

90

 

90

 

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết

Bài 1. Nhật ký đặc biệt và nhật ký chung

Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:                  

- Hướng dân cách ghi chép nhật ký

- Trình bày cách cộng sổ nhật ký

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi sổ

1.2.2. Sổ kế toán sử dụng

1.3. Nội dung hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

1.3.2. Ghi chép vào nhật ký

1.3.3. Cộng số liệu nhật ký

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi ghi sổ và cách sửa sai

 

Bài 2. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay  

Thời gian: 6 giờ

 Mục tiêu:

- Trình bày cách ghi sổ kế toán

- Trình bày cách lấy số liệu, ghi chép và khóa sổ kế toán

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi sổ

-  Phiếu thu, Phiếu chi

-  Giấy báo nợ, giấy báo có

1.2.2. Sổ kế toán sử dụng

1.3. Nội hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

1.3.2. Ghi chép vào sổ kế toán

1.3.3. Khóa sổ

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi ghi sổ và cách sửa sai

 

Bài 3. Kế toán vật liệu, công cụ, hàng hóa, thành phẩm   

Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày cách ghi sổ nhập kho, xuất kho vật liệu, hàng hóa,thành phẩm

- Trình bày cách lấy số liệu, ghi chép và khóa sổ kế toán nhập kho, xuất kho vật liệu, hàng hóa, thành phẩm

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi sổ

-   Phiếu nhập kho

-   Phiếu xuất kho

1.2.3. Sổ kế toán sử dụng

1.3. Nội dung hướng dẫn

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi ghi sổ và cách sửa sai

 

Bài 4. Kế toán thanh toán với người bán, người mua  

Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Hướng dân ghi chép hóa đơn, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thu phiếu chi, phiếu ghi nợ

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi sổ

-  Phiếu nhập kho

-  Hóa đơn

-  Phiếu thu, phiếu chi

-  Giấy báo nợ, báo có

1.2.2. Sổ kế toán sử dụng

1.3. Nội dung hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

1.3.2. Ghi chép vào sổ kế toán

1.3.3. Khóa sổ

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi ghi sổ và cách sửa sai

 

Bài 5. Kế toán tạm ứng

Thời gian:3 giờ

Mục tiêu:

- Thực hành ghi chép phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn, bảng thanh toán tạm ứng

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi sổ

-  Phiếu chi, phiếu thu

-  Hóa đơn

-  Bảng thanh toán tạm ứng

1.2.2. Sổ kế toán sử dụng

1.3. Nội dung hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

1.3.2. Ghi chép vào sổ kế toán

1.3.3. Khóa sổ

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi ghi sổ và cách sửa sai

 

Bài 6. Kế toán tiền lương, tài sản cố định 

Thời gian: 3 giờ

 

Mục tiêu:

- Trình bày các cách phân bổ tiền lương

- Tính toán phân bổ bảng tiền lương

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi

1.2.2. Các bảng phân bổ

1.2.3. Sổ kế toán sử dụng

1.3. Nội dung hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

1.3.2. Ghi chép vào Bảng phân bổ

1.3.3. Tính toán số liệu ở các bảng phân bổ

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi ghi bảng và cách sửa sai

 

Bài 7. Kế toán chi phí trả trước, chi phí phải trả 

Thời gian: 3 giờ

 

Mục tiêu:

- Thực hành ghi chép, cộng số liệu vào bảng kê

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi

1.2.2. Sổ kế toán sử dụng

1.3. Nội dung hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

1.3.2. Ghi chép vào Bảng kê

1.3.3. Cộng số liệu bảng kê

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi ghi bảng và cách sửa sai

 

Bài 8. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất - tính giá thành  

Thời gian: 12 giờ

 

Mục tiêu:

- Hướng dẫn cách tập hợp chi phí sản xuất, cách ghi sổ tính giá thành

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi

1.2.2. Sổ kế toán sử dụng

1.2.3. Bảng tính giá thành

1.2.4. Bảng phân bổ điện (Phân bổ sản xuất phụ)

1.3. Nội dung hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi ghi bảng và cách sửa sai

 

 

Bài 9. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 

Thời gian: 9 giờ

 

Mục tiêu:

- Thực hành ghi chép sổ bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi sổ

1.2.2. Sổ kế toán sử dụng

1.3. Nội dung hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

1.3.2. Ghi chép vào sổ kế toán

1.3.3. Khóa sổ

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi ghi sổ và cách sửa sai

 

Bài 10. Sổ thuế  

Thời gian: 3 giờ

 

Mục tiêu:

- Thực hành ghi chép sổ thuế

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi sổ

1.2.3. Sổ kế toán sử dụng

1.3. Nội dung hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

1.3.2. Ghi chép vào sổ kế toán

1.3.3. Khóa sổ

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi ghi sổ và cách sửa sai

 

Bài 11. Sổ cái 

Thời gian: 9 giờ

 

Mục tiêu:

- Thực hành lấy số liệu, ghi chép sổ cái

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi sổ

1.2.2. Sổ kế toán sử dụng

1.3. Nội dung hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

1.3.2. Ghi chép vào sổ kế toán

1.3.3. Khóa sổ

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi ghi sổ và cách sửa sai

 

Bài 12. Bảng cân đối tài khoản

Thời gian: 3 giờ

 

Mục tiêu:

- Thực hành lấy số liệu ghi chép vào bảng cân đối kế toán

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi

1.2.2. Biểu mẫu sử dụng

Bảng cân đối tài khoản

1.3. Nội dung hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

1.3.2. Ghi chép vào Bảng cân đối tài khoản

1.3.3. Kiểm tra số liệu

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi lập bảng cân đối tài khoản và cách sửa sai

 

Bài 13. Báo cáo tài chính

Thời gian: 6 giờ

 

Mục tiêu:

- Thực hành lấy số liệu, ghi chép vào Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh;

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi bảng

1.2.2. Biểu mẫu sử dụng

1.3. Nội dung hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

1.3.2. Ghi chép vào Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh;

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính

1.3.3. Kiểm tra số liệu

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi lập báo cáo tài chính và cách sửa sai

 

Bài 14. Tờ khai Thuế

Thời gian: 3 giờ

 

Mục tiêu:

- Thực hành lấy số liệu, ghi chép vào tờ khai thuế định kỳ

 

1. Hướng dẫn mở đầu

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Điều kiện tiến hành

1.2.1. Căn cứ ghi

1.2.2. Tờ khai thuế, các phụ lục

1.3. Nội dung hướng dẫn

1.3.1. Lấy số liệu

1.3.2. Ghi chép vào tờ khai thuế định kỳ

2. Hướng dẫn thường xuyên

Bài tập thực hành

3. Hướng dẫn kết thúc

3.1. Nhận xét, đánh giá bài thực hành

3.2. Một số lỗi thường gặp khi lập tờ khai thuế định kỳ và cách sửa sai

IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP

[1]. Bộ môn kế toán (2012), Bài giảng Kỹ năng thực hành kế toán, Tài liệu nội bộ,Trường cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0