Chi Tiết Môn Học

Kiểm tra chất lượng thực phẩm

 

          a. Đối tượng: học sinh sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp nhóm ngành Kế toán.

          b. Nội dung: bao gồm các bài học:

                     - Lập báo cáo tài chính.

                     - Kê khai thuế.

                                + Thuế môn bài.

                                + Thuế giá trị gia tăng.

                                + Thuế thu nhập doanh nghiệp.

                                + Thuế thu nhập cá nhân.

                                + Thuế xuất nhập khẩu.

       c. Thời gian học: 1,5 tháng.

       d. Học phí khóa học: 300.000 – 500.000 đồng

       e. Sau khi hoàn thành khóa học, nếu đạt yêu cầu học viên sẽ được cấp Chứng chỉ nghề  “Kê khai và quyết toán thuế”.