Chi Tiết Môn Học

Sản xuất Nông nghiệp sạch

sale 

        a. Đối tượng: học sinh sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp nhóm ngành Kế toán.

        b. Nội dung: bao gồm các bài học:

                   - Tổng quan về quản lý công tác kế toán trên máy vi tính.

                   - Bảng hệ thống tài khoản – số dư và bảng kê chứng từ kế toán.

                   - Đơn giá xuất kho và giá thành sản phẩm.

                   - Sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp.

                   -  Bảng cân đối số phát sinh.

       c. Thời gian học: 2 tháng.

       d. Học phí khóa học:  400.000 – 600.000 đồng.

       e. Sau khi hoàn thành khóa học, nếu đạt yêu cầu học viên sẽ được cấp Chứng chỉ nghề “Kế toán trên máy vi tính”.