Chi Tiết Môn Học

Chế biến món ăn

 

       a. Đối tượng: học sinh sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp nhóm ngành Kế toán.

       b. Nội dung: bao gồm các bài học:

                    - Nhật ký đặc biệt và nhật ký chung.

                    - Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay.

                    - Kế toán vật liệu, công cụ, hàng hóa, thành phẩm.

                    - Kế toán thanh toán với người bán, người mua.

                    - Kế toán tạm ứng.

                    - Kế toán tiền lương, tài sản cố định.

                    - Kế toán chi phí trả trước.

                    - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành.

                    - Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

                    - Sổ thuế.

                    - Sổ cái.

                    - Bảng cân đối tài khoản.

                    - Báo cáo tài chính.

                    - Tờ khai thuế.

       c. Thời gian học: 2 tháng.

       d. Học phí khóa học: 600.000 - 900.000 đồng.

       e. Sau khi hoàn thành khóa học, nếu đạt yêu cầu học viên sẽ được cấp Chứng chỉ nghề “Kỹ năng thực hành kế toán”.