Chi Tiết Môn Học

Phục vụ nhà hàng

 

         a. Đối tượng: mọi đối tượng có nhu cầu học.

         b. Nội dung: bao gồm các bài học:

                  - Đại cương về nguyên liệu và công nghệ sản xuất đường mía.

                  - Công nghệ lấy nước mía bằng phương pháp ép.

                  -  Công nghệ Hóa chế - Bốc hơi.

                  - Công nghệ Nấu đường – Ly tâm – Thành phẩm.

                  - Các phép tính toán công nghệ trong sản xuất đường.

         c. Thời gian học: 2 tháng.

         d. Học phí khóa học:  600.000 - 900.000 đồng.

         e. Sau khi hoàn thành khóa học, nếu đạt yêu cầu học viên sẽ được cấp Chứng chỉ nghề “Công nghệ sản xuất đường mía”.