Chi Tiết Môn Học

Kế toán doanh nghiệp

          a. Đối tượng: mọi đối tượng có nhu cầu học nghề.

         b. Nội dung: bao gồm các bài học:

                       - Khái quát về bán hàng và nghề bán hàng.

                       - Tâm lý khách hàng và hành vi khách hàng.

                       -  Một số yêu cầu cần thiết của bán hàng.

                       -  Quy trình bán hàng chuyên nghiệp.

                       -  Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

                       -  Chăm sóc khách hàng.

         c. Thời gian học: 1,5 tháng.

        d. Học phí khóa học: 200.000 – 400.000 đồng.

         e. Sau khi hoàn thành khóa học, nếu đạt yêu cầu học viên sẽ được cấp Chứng chỉ nghề “Nghiệp vụ bán hàng”.