Chi Tiết Môn Học

Quản lý chất lượng TP theo HACCP

 

       a. Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu học nghề.

       b. Nội dung: bao gồm các môn học/mô-đun:

            - Chuẩn bị giống trồng và vườn trồng.

            - Quản lý dịch hại trên cây hoa.

Học viên chọn hai trong các mô-đun sau để học chuyên sâu:

            -  Trồng hoa ly ly.

            -  Trồng hoa loa kèn.

            -  Trồng hoa cúc.

            -  Trồng hoa đồng tiền.

            -  Trồng hoa hồng.

       c. Thời gian học: 04 tháng.

       d. Học phí khóa học: 1.000.000 – 2.000.000 đồng

       e. Sau khi hoàn thành khóa học, nếu đạt yêu cầu học viên sẽ được cấp Chứng chỉ  sơ cấp nghề  Quốc gia, nghề “Trồng Hoa”.