Chi Tiết Môn Học

Quản lý chất lượng TP theo ISO

 

       a. Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu học nghề.

       b. Nội dung: bao gồm các môn học/mô-đun:

                - Chuẩn bị nhà xưởng nuôi trồng nấm.

      Học viên chọn hai trong các mô-đun sau để học chuyên sâu:

                - Trồng nấm rơm.

                - Trồng nấm sò.

                - Trồng nấm mộc nhĩ.

                - Trồng nấm linh chi.

       c. Thời gian học: 03 tháng.

       d. Học phí khóa học: 800.000 – 1.500.000 đồng.

       e. Sau khi hoàn thành khóa học, nếu đạt yêu cầu học viên được cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề Quốc gia, nghề “Trồng nấm”.