Chi Tiết Môn Học

Thực hành Kế toán máy vi tính

 

       a. Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu học nghề.

       b. Nội dung: bao gồm các môn học/mô-đun:

              - Hướng dẫn sản xuất rau an toàn theo hướng Viet GAP.

              - Chuẩn bị điều kiện cần thiết để trồng rau an toàn.

              - Trồng nhóm rau ăn lá.

              - Trồng nhóm rau ăn quả.

              - Trồng nhóm rau ăn củ.

       c. Thời gian học: 03 tháng.                 

       d. Học phí khóa học: 1.000.000 – 2.000.000 đồng.

       e. Sau khi hoàn thành khóa học, nếu đạt yêu cầu học viên được cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề Quốc gia, nghề “Trồng rau an toàn”.