Chi Tiết Môn Học

Thực hành kê khai thuế

 

       a. Đối tượng: mọi đối tượng có nhu cầu học nghề.

       b. Nội dung: bao gồm các môn học/mô-đun:

               - Chức năng của quản trị.

               - Phân tích môi trường kinh doanh.

               - Kỹ năng soạn thảo văn bản.

Học viên chọn một trong các mô-đun sau để học chuyên sâu:

               - Quản trị nhân sự.

               - Quản trị tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ.

              -  Khởi sự doanh nghiệp.

              -  Nghiệp vụ bán hàng.

       c. Thời gian học: 03 tháng.                 

       d. Học phí khóa học:  600.000 -  1.000.000 đồng

       e. Sau khi hoàn thành khóa học, nếu đạt yêu cầu học viên được cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề Quốc gia, nghề “Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ”.