Chi Tiết Tin

Hình ảnh trong tiết học lý thuyết của lớp Kiểm tra chất lượng thực phẩm (KCS)

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Phúc giảng bài trong giờ lý thuyết Kỹ thuật phòng thí nghiệm