Chi Tiết Tin

Quyết định về việc cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B.

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
    Số: 937 /QĐ-TCĐLTTP-TTĐT                Đà Nẵng, ngày  29  tháng 8  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TCĐLTTP-TC ngày 08/11/2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm về việc thành lập Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ;
Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13/02/2014 của trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
Căn cứ kết quả thi sát hạch chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B của sinh viên;
Căn cứ biên bản họp của Hội đồng xét cấp chứng chỉ ngày 26/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B cho 173 sinh viên đã đạt yêu cầu, cụ thể:

                   + Khóa học từ tháng 9/2015 đến tháng 6/2015: 03 sinh viên

                   + Khóa học từ tháng 02/2015 đến tháng 12/2015: 7 sinh viên

                   + Khóa học từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2016: 163 sinh viên

                                        Danh sách kèm theo

Điều 2.  Các ông (bà) trưởng các phòng, khoa, trung tâm và các sinh viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
   - Như điều 2;
   - Lưu: VT, TTĐT.

 

Q.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Huỳnh Thị Kim Cúc