Chi Tiết Tin

Quyết định về việc công nhận đạt chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B Khóa thi tháng 9/2016

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG CAO ĐẲNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
      Số:  1074  /QĐ-TCĐLTTP-TTĐT                       Đà Nẵng, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận đạt chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B
Khóa thi tháng 9/2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 109 /QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13/02/2014 của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
Căn cứ thông báo số 934/TB-TCĐLTTP-ĐT ngày 28/10/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm về việc thực hiện chuẩn đầu ra về tiếng Anh và Tin học các ngành đào tạo Cao đẳng, hệ Chính quy;
Căn cứ kết quả thi sát hạch chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B khóa thi tháng 9/2016;
Căn cứ biên bản của Hội đồng thi sát hạch chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B họp ngày 29 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. 

     a/Nay công nhận đạt chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B cho 74 sinh viên, trong đó: 

          + Giỏi:             01   sinh viên

          + Khá:              02  sinh viên

          + Trung bình:   71 sinh viên

                                                  Danh sách kèm theo

     b/ Không công nhận 42 sinh viên đạt chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B do kết quả thi không đạt yêu cầu.

                                                   Danh sách kèm theo

     Điều 2.  Các ông (bà) trưởng các phòng, khoa, trung tâm và các sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: VT, TTĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Đỗ Chí Thịnh