Chi Tiết Tin

Quyết định về việc cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B, Đợt tháng 10/2016

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
       Số: 1206 /QĐ-TCĐLTTP-TTĐT                    Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TCĐLTTP-TC ngày 08/11/2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm về việc thành lập Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ;
Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13/02/2014 của trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
Căn cứ kết quả thi sát hạch chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B của sinh viên;
Căn cứ biên bản họp của Hội đồng xét cấp chứng chỉ ngày 27/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B cho 83 sinh viên đã đạt yêu cầu, cụ thể:

               + Khóa học từ tháng 9/2014 đến tháng 6/2015: 9 sinh viên

              + Khóa học từ tháng 02/2015 đến tháng 12/2015: 10 sinh viên

              + Khóa học từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2016: 64 sinh viên

                                   Danh sách kèm theo

Điều 2.  Các ông (bà) trưởng các phòng, khoa, trung tâm và các sinh viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: VT, TTĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

Đỗ Chí Thịnh