Chi Tiết Tin

Kế hoạch tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng B (Đợt thi tháng 01 năm 2017)

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
         Số: 1331 /KH-TCĐLTTP-TTĐT                       Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng B
(Đợt thi tháng 01 năm 2017)

Thực hiện kế hoạch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, nay Trường tổ chức kỳ thi sát hạch Chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B cho sinh viên, cụ thể như sau:

1. Nội dung và hình thức thi:         

             a. Nội dung thi: học phần Tin học ứng dụng 1 và Tin học ứng dụng 2

             b. Hình thức thi:

                          + Lý thuyết: 30 phút

                          + Thực hành trên máy tính: 90 phút

2. Đối tượng dự thi và thủ tục đăng ký dự thi:

            a. Đối tượng dự thi:

                        + Sinh viên đủ điều kiện dự thi sát hạch Chuẩn đầu ra về Tin học trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 theo quyết định số 1319/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

                        + Sinh viên đã dự thi sát hạch Chuẩn đầu ra ở các đợt thi trước mà đến nay chưa đạt yêu cầu.

            b. Thủ tục đăng ký dự thi

                        Những sinh viên đã dự thi sát hạch Chuẩn đầu ra ở các đợt thi trước mà đến nay chưa đạt yêu cầu nộp đơn đăng ký (theo mẫu) và nộp lệ phí (50.000đ/1 phần thi/1sinh viên) tại Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ trước ngày 22/12/2016.

 3. Thời gian thi: 07/01/2017.

           Lịch thi và danh sách sinh viên dự thi do Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ thông báo trên trang web của Trường và dán tại bảng thông báo.

           Đề nghị các Khoa, GV CVHT các lớp triển khai nội dung kế hoạch này đến sinh viên và đôn đốc sinh viên ôn tập để thi đạt kết quả tốt./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
    - Các đơn vị;
    - Lưu: VT, TTĐT.

(Đãký)

Đỗ Chí Thịnh