Chi Tiết Tin

Lịch thi sát hạch CĐR Tin học ứng dụng trình độ B. Đợt tháng 04/2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
          Số: 161 /TCĐLTTP-TTĐT                        Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2017

LỊCH THI SÁT HẠCH CHUẨN ĐẦU RA
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ B
(Tháng 04 năm 2017)

 

         1. Thời gian thi:

       Phần thi

Ngày, giờ thi

Lý thuyết

8 giờ 00’, ngày 08/04/2017

 ( thứ 7)

Thực hành

9 giờ 00’, ngày 08/04/2017

( thứ 7)

         2. Lệ phí dự thi: 50.000đ/1 nội dung thi/1 sinh viên.

         3. Thủ tục đăng ký: Sinh viên nộp đơn đăng ký và lệ phí dự thi tại Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ chậm nhất ngày 15/03/2017.

         Danh sách sinh viên dự thi Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ thông báo trên trang web của Trung tâm.

         Đề nghị các sinh viên có liên quan thực hiện theo lịch thi này./.

 

 

Nơi nhận:

- Sinh viên;

- Lưu: VT, TTĐT.

 

 TL.HIỆU TRƯỞNG
GĐ.TT ĐÀO TẠO NH VÀ BDNV

(Đã ký) 

Nguyễn Hoàng Thành Đích