Chi Tiết Bài Viết

Tốt nghiệp CĐ có thể thi liên thông ngay lên ĐH

2015-03-19 14:31:56

Chính sách giáo dục

Kính gửi:      Giám đốc các đại học, học viện;

                    Hiệu Trưởng các trường đại học, cao đẳng.

Thông tư số 55/2012/ TTLT-BGDĐT ngày 25/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học đã thực hiện 2 năm, được xã hội đánh giá cao trong việc chấn chỉnh hình thức đào tạo liên thông và mang lại công bằng cho người học. Tuy nhiên năm 2015 có nhiều thay đổi trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo như Luật Giáo dục nghề nghiêp được ban hành, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015, Quy chế  thi trung học phổ thông quốc gia và một số bất cập rút ra trong việc thực hiện Thông tư 55/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉnh sửa, bổ sung một số điều của  Thông tư số 55/2012/ TTLT-BGDĐT ngày 25/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học .

        Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến các trường Bản dự thảo sửa, bổ sung  một số điều Thông tư 55/2012 để xin ý kiến trước khi ban hành.

        Do thời gian gấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường cho ý kiến về nội dung dự thảo sửađổi bổ sung Thông tư số 55/2012 và gửi nội dung góp ý về các địa chỉ: batuan@moet.edu.vn;  dvnhuong@moet.edu.vn trước ngày 30-3-2015.

          Trân trọng cảm ơn./.      

 Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm