Chi Tiết Bài Viết

Đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2016 của Tỉnh Quảng Nam

2015-04-02 08:53:30

KHCN Quảng Nam

Căn cứ Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UND tỉnh Quảng Nam ủy quyền một số nội dung trong quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2016.

Đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh là đề xuất, đăng ký của tổ chức hoặc cá nhân về những vấn đề mà các tổ chức hoặc cá nhân thấy cần thiết phải nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, phục vụ thiết thực cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

1. Định hướng nghiên cứu:
Nội dung các nhiệm vụ KH&CN đăng ký thực hiện hoặc đề xuất nghiên cứu phải hướng đến thực hiện Nghị quyết số 58/2006/NQ-HDND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020” và Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020”, nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của tỉnh, mang tính liên ngành, liên vùng, có giá trị khoa học, thực tiễn và có tính khả thi. Kết quả nghiên cứu phải phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ưu tiên các nhiệm vụ KH&CN phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống, có địa chỉ ứng dụng cụ thể, tập trung chủ yếu vào các chương trình KH&CN cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020, trong đó chú trọng các lĩnh vực theo định hướng của Chương trình số 22-CTr/TU ngày 29/01/2013 của Tỉnh ủy và kết luận tại Hội nghị sơ kết các chương trình KH&CN, bao gồm: 
- Điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
- KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới;
- Ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến, phát triển công nghiệp – dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; 
- Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng; 
- Nghiên cứu bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá.

2. Hồ sơ đề xuất, đăng ký:
- Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp tỉnh (gọi tắt là Phiếu số 1):  Tổ chức, cá nhân đề xuất ý tưởng cho Tỉnh nhưng không trực tiếp thực hiện.
- Phiếu đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh (gọi tắt là Phiếu số 2):  Tổ chức, cá nhân đăng ký và trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN do tổ chức, cá nhân đăng ký (nếu được phê duyệt).
- Phiếu đăng ký thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (gọi tắt là Phiếu số 3): Tổ chức, cá nhân đăng ký và trực tiếp thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm do tổ chức, cá nhân đăng ký (nếu được phê duyệt).
Đối với dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh thì tổ chức chủ trì dự án phải có văn bản cam kết việc bố trí đối ứng nguồn kinh phí khác đảm bảo cho việc thực hiện các nội dung của dự án.

3. Thời gian tiếp nhận đề xuất, đăng ký:
Phiếu đề xuất nghiên cứu hoặc phiếu đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của tổ chức và cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam và đồng thời gửi đến hộp thư quanlykhoahoc@gmail.com. Hạn cuối nhận phiếu đề xuất/đăng ký: ngày 31/5/2015.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp những phiếu đề xuất/phiếu đăng ký, xin ý kiến của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh trước khi trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN năm 2016 sẽ được thông báo đến các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ và được đăng trên website http://www. skhcnquangnam.gov.vn.

Sở KH&CN sẽ không hoàn trả các phiếu đăng ký, đề xuất không được tuyển chọn vào danh mục các nhiệm vụ KH&CN năm 2016.

Rất mong các tổ chức và cá nhân quan tâm phối hợp để việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2016 đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: 54 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3852650. Fax: 0510.3852649. Email:quanlykhoahoc@gmail.com