Chi Tiết Bài Viết

Quỹ NAFOSTED thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia dự án ‘Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” đợt 1/2015

2015-03-13 21:46:46


Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) là Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ hợp phần 1 (Phát triển công nghệ) và nội dung “cấp phát - grant” thuộc hợp phần 2 (Mở rộng và thương mại hóa kết quả đổi mới - sáng tạo) của Dự án.

Để cung cấp bổ sung thêm thông tin cho các đơn vị và cá nhân tiềm năng, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia xin thông báo và hướng dẫn chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” đợt 1 như sau:

1. Mục tiêu của dự án:Áp dụng, cải tiến công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho người thu nhập thấp.
2. Đối tượng tài trợ/hỗ trợ: Là các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp tham gia đổi mới, nâng cấp và thương mại hóa các công nghệ, các các nhân và nhóm cá nhân có ý tưởng đổi mới sáng tạo.

3. Phạm vitài trợ/hỗ trợ:
3.1.Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) là cơ quan tổ chức thực hiện toàn bộ hợp phần 1 (Phát triển công nghệ) và phần “Cấp phát - Grant” thuộc hợp phần 2 (Mở rộng và thương mại hóa kết quả đổi mới - sáng tạo) của Dự án.

3.2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) là cơ quan tổ chức thực hiện phần“Cho vay - Credit” thuộc hợp phần 2 (Mở rộng và thương mại hóa kết quả đổi mới - sáng tạo) của Dự án

3.3. Phân loại các nhóm tiểu dự án hỗ trợ:
a) Nhóm C1-NDC: Là nhóm tiểu dự ánPhát triển công nghệ, tạo ra sựđổi mới sáng tạo dựa trên yêu cầu giải quyết các thách thức phát triển mang tầm quốc gia (NDCs).
- Lĩnh vực hỗ trợ, gồm: (1) Y - dược học cổ truyền; (2) Nông nghiệp - Thủy – hải sản; và (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)  như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.
-Thời gian thực hiện: tối đa là 24 tháng.
- Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Cấp 100% tổng chi phí của tiểu dự án,tối đa $700.000 USD (chỉ để chi trả cho các chi phí tăng thêm do thực hiện dự án).

b) Nhóm C2-A&U: Là nhóm tiểu dự án Tiếp nhận và Nâng cấp các công nghệ sẵn có để tạo ra các giải pháp đổi mới sáng tạo thích hợp cho Việt Nam.
- Lĩnh vực hỗ trợ, gồm: (1) Y - dược học cổ truyền; (2) Nông nghiệp - Thủy - Hải sản; và (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)  như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.
-Thời gian thực hiện: tối đa là 18 tháng.
- Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Tối đa 75% tổng chi phí của tiểu dự án(nhưng không quá $300.000 USD)để chi trả cho các chi phí hợp lệtheo quy định của Dự án.

c) Nhóm C3-Grassroots: Là loại tiểu dựán thúc đẩy đổi mới sáng tạo cá nhânhoặc nhóm cá nhân.
- Lĩnh vực hỗ trợ: Mở rộng cho tất cả các lĩnh vực công nghệ.
-Thời gian thực hiện: tối đa là 12 tháng.
- Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Tối đa 75% tổng chi phí của tiểu dự án(nhưng không quá $30.000 USD)để chi trả cho các chi phí hợp lệtheo quy định của Dự án.

d) Nhóm C4-S&C: là nhóm tiểu dự ánMở rộng và Thương mại hóa các kết quả đổi mới sáng tạo.
- Lĩnh vực hỗ trợ, gồm: (1) Y - dược học cổ truyền; (2) Nông nghiệp - Thủy – hải sản; và (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)  như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.
-Thời gian thực hiện: tối đa là 24 tháng.
- Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Tối đa 30% tổng chi phí của tiểu dự ánnhưng không quá $250.000 USD đối với các tiểu dự án mở rộng và thương mại hóa các công nghệ do Dự án VIIP tạo ra, hoặc $125.000 USD đối với các tiểu dự án mở rộng và thương mại hóa các công nghệ được tiếp nhận chuyển giao từ các nguồn khácđể chi trả cho các chi phí hợp lệ theo quy định của Dự án.

http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/THONG-BAO-VE-VIEC-TIEP-NHAN-HO-SO-DANG-KY-THAM-GIA-DU-AN-DOI-MOI-SANG-TAO-HUONG-TOI-NGUOI-THU-NHAP-THAP-DOT-12015-139/