Chi Tiết Tin

Trung tâm Kỹ thuật-Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2 (Quatest 2)

Chức năng, nhiệm vụ: a. Đo lường, Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và các tổ chức/cá nhân; kiểm tra, đánh giá các phương tiện đo, hệ thống đo, theo quy
Chức năng, nhiệm vụ 
  a. Đo lường
  Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và các tổ chức/cá nhân; kiểm tra, đánh giá các phương tiện đo, hệ thống đo, theo quy định của pháp luật và các tổ chức/cá nhân. 
  Nghiên cứu, chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, mẫu chuẩn và các phương tiện đo. Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo lường, thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật;
  Kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị về an toàn lao động; các loại máy, thiết bị, hệ thống thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn. 
  
b. Thử nghiệm
  

Thử nghiệm, đánh giá, thẩm định chất lượng, kỹ thuật, vệ sinh, an toàn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, vật liệu, cấu kiện, dự án và công trình theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân;

  Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ, chuyển giao công nghệ và an toàn công nghiệp, tư vấn giám sát và đánh giá chất lượng công trình xây dựng theo quy định: khảo sát, quan trắc, đánh giá tác động và thực trạng môi trường.
  c. Nghiệp vụ
 Thực hiện việc kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chứng nhận sản phẩm, dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
  Giám định kỹ thuật, chất lượng phục vụ quản lý nhà nước;
  
Giám định thương mại theo quy định của pháp luật;
  Hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ;
  

Tổ chức tư vấn lập dự án và tư vấn xây dựng, nâng cấp phòng thí nghiệm;

  Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, các hệ thống quản lý, công cụ quản lý chất lượng, năng suất và các nội dung liên quan.
  d. Chức năng
  Công tác hành chính tổ chức: quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực hành chính, tổ chức cán bộ và quản trị cơ sở vật chất của Trung tâm;
 Công tác kế hoạch tài chính: tổ chức và thực hiện công tác kế hoạch, đề tài dự án, công tác tài chính kế toán và mua sắm hàng hóa của Trung tâm;
 Công tác quảng bá và phát triển thị trường: quảng bá năng lực của Trung tâm, đẩy mạnh tiếp xúc và/hoặc triển khai các hoạt động kỹ thuật và/hoặc dịch vụ với khách hàng;
  Cung cấp các tiêu chuẩn và các tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;
 Kinh doanh mua bán, lắp đặt thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật.
Kinh doanh các sản phẩm phù hợp Quy chuẩn, Tiêu chuẩn;
  Cung cấp các dịch vụ ứng dụng kỹ thuật mã số, mã vạch cho khách hàng;
  Tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm được chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn và đạt giải thưởng chất lượng quốc gia.
http://quatest2.com.vn/khoi_thu_nghiem/quatest2.html

Tin liên quan