Hồ sơ bạn đang xét:

- Mã hồ sơ: TT777
- Thông tin liên hệ:
      Phòng đào tạo - Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
      101B Lê Hữu Trác - Điện thoại: 02363.831228 - 0949.429.555
      Email: tuyensinh@cfi.edu.vn
      Website: www.cfi.edu.vn
      Facebook: www.facebook.com/cfi.edu.vn

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761