Quy chế đào tạo

Quy chế Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm
     Xem nội dung chi tiết

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761