Quy chế đào tạo

Quy chế 36 - Đào tạo đại học và cao đẳng theo hình thức vừa học vừa làm

Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
(Ban hành kèm theo Quyết định số36/2007/QĐ-BGDĐT ngày    tháng   năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761