Quy chế đào tạo
Ban hành theo Quyết định số: 109/QĐ-TCĐLTTTP-ĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm
Ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày28 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm ...
Ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm
Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761