Chương trình đào tạo

Ngành Kế toán - Bậc Cao đẳng

1. Giới thiệu

     
 Sau khi tốt nghiệp, bạn có khả năng trở thành các chuyên viên kế toán chuyên nghiệp, thực hiện được các công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch, nhà hàng khách sạn, các cơ quan hành chính sự nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

2 Nội dung chương trình

TT
Tên học phần
Số tín chỉ
1. Kiến thức giáo dục đại cương  (27 tín chỉ không kể GDTC và GDQP-AN)
1.1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
2
2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
3
3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3
1.2. Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
5
Anh văn 1
3
6
Anh văn 2
4
1.3. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (6 tín chỉ)
7
Toán cao cấp
3
8
Tin học đại cương
3
1.4. Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
* Học phần bắt buộc
9
Pháp luật đại cương
2
* Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
10
Soạn thảo văn bản
2
11
Kỹ năng giao tiếp
(2)
1.5. Giáo dục thể chất ( 3tc)
1.6. Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (63 tín chỉ)
2.1. Kiến thức cơ sở  ngành (19 tín chỉ)
12
Kinh tế vi mô
3
13
Pháp luật kinh tế
2
14
Toán xác xuất thống kê
3
15
Quản trị học
2
16
Tài chính tiền tệ
3
17
Nguyên lý kế toán
3
18
Nguyên lý thống kê
3
2.2. Kiến thức ngành (44 tín chỉ)
2.2.1. Các học phần bắt buộc (34 tín chỉ)
19
Kế toán tài chính 1
5
20
Kế toán tài chính 2
4
21
Kế toán quản trị
3
22
Tin học kế toán
3
23
Kiểm toán
2
24
Thuế
2
25
Thống kê doanh nghiệp
2
26
Tài chính doanh nghiệp
3
27
Phân tích hoạt động kinh doanh
3
28
Thực hành kế toán
3
29
Thực hành kế toán tổng hợp
3
30
Đề án chuyên môn
1
2.2.2. Các học phần tự chọn  (chọn 02 trong 05 học phần) (4 tín chỉ)
31
Kế toán hành chính sự nghiệp
2
32
Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
2
33
Kế toán ngân sách xã, phường
(2)
34
Kế toán thương mại, xây lắp
(2)
35
Kế toán dịch vụ nhà hàng, khách sạn
(2)
2.3.  Thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ)
36
Thực tập tốt nghiệp
6
3. Các học phần tăng cường  không tích lũy (10 tín chỉ)
37
Tin học ứng dụng 1
3
38
Tin học ứng dụng 2
2
39
Anh văn 3
2
40
Anh văn 4
3

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761