Chương trình đào tạo

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường - Bậc Cao đẳng

1. Giới thiệu

     
Bạn sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về công nghệ xử lý và bảo vệ môi trường, quản lý môi trường, quan trắc đánh giá tác động của môi trường, phân tích môi trường. Khi tốt nghiệp, bạn có thể đảm nhận vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý môi trường, chuyên viên phân tích đánh giá tác động môi trường tại các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý chất thải, các khu công nghiệp và khu chế xuất, các phòng cảnh sát môi trường, các trạm quan trắc môi trường, các cơ sở nghiên cứu về môi trường, các sở Tài nguyên và môi trường trong cả nước.

2 Nội dung chương trình

TT
Tên học phần
Số tín chỉ
1. Kiến thức giáo dục đại cương  (32 tín chỉ không kế GDTC và GDQP-AN)
1.1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
2
2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
3
3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3
1.2. Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
5
Anh văn 1
3
6
Anh văn 2
4
1.3. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (11 tín chỉ)
7
Toán cao cấp
3
8
Tin học đại cương
3
9
Hóa học đại cương
3
10
Vật lý đại cương
2
1.4. Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
* Học phần bắt buộc
11
Pháp luật đại cương
2
* Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
12
Soạn thảo văn bản
2
13
Kỹ năng giao tiếp
(2)
14
Môi trường và biến đổi khí hậu
(2)
1.5. Giáo dục thể chất ( 3tc)
1.6. Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (58 tín chỉ)
2.1. Kiến thức cơ sở  ngành ( 19 tín chỉ)
15
Hóa học môi trường
2
16
Vi sinh môi trường
3
17
Thực hành vi sinh môi trường
1
18
Quá trình và thiết bị công nghệ môi trường 1
3
19
Quá trình và thiết bị công nghệ môi trường 2
3
20
Sinh thái học
2
21
Vẽ kỹ thuật
2
22
Hóa phân tích
2
23
Thực hành hóa phân tích
1
2.2. Kiến thức ngành (39 tín chỉ)
2.2.1. Các học phần bắt buộc ( 27  tín chỉ)
24
Quản lý môi trường
2
25
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
2
26
Độc học môi trường
2
27
Quan trắc và phân tích môi trường
3
28
Suy thoái và bảo vệ đất
2
29
Công nghệ xử lý khí thải
2
30
Công nghệ xử lý chất thải rắn
3
31
Công nghệ xử lý nước thải
3
32
Thực hành phân tích khí thải
1
33
Thực hành phân tích chất thải rắn
1
34
Thực hành xử lý nước thải
1
35
Kiến tập tại cơ sở xử lý môi trường
1
36
Đánh giá tác động của môi trường
3
37
Đồ án chuyên môn
1
2.2.2. Các học phần  tự chọn: 6 tín chỉ (Chọn 2 trong 5 học phần)
38
Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
3
39
Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu cơ
3
40
Công nghệ xử lý nước cấp
(3)
41
Công nghệ xử lý chất thải nông nghiệp
(3)
42
Công nghệ sản xuất sạch hơn
(3)
2.3.  Thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ)
43
Thực tập tốt nghiệp
6
3. Các học phần tăng cường  (không tích lũy) (10 tín chỉ)
44
Tin học ứng dụng 1
3
45
Tin học ứng dụng 2
2
46
Anh văn 3
2
47
Anh văn 4
3

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761