Chương trình đào tạo

Ngành Công nghệ chế biến thủy sản - Bậc Cao đẳng

1. Giới thiệu

       Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc trực tiếp tại các cơ sở chế biến thủy sản với vai trò là cán bộ kỹ thuật; cán bộ phòng quản lý chất lượng (QC) và đảm bảo chất lượng(QA); cán bộ phòng kế hoạch sản xuất, chuyên viên phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm; cán bộ nghiên cứu và phát triển sản phẩm; có khả năng quản lý xưởng sản xuất chế biến thủy sản ở qui mô vừa và nhỏ.

 2. Nội dung chương trình

TT
Tên học phần
Số tín chỉ
1. Kiến thức giáo dục đại cương  (30 tín chỉ không kế GDTC và GDQP-AN)
1.1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
2
2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
3
3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3
1.2. Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
5
Anh văn 1
3
6
Anh văn 2
4
1.3. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (09 tín chỉ)
7
Toán cao cấp
3
8
Tin học đại cương
3
9
Hóa học đại cương
3
1.4. Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
* Học phần bắt buộc
10
Pháp luật đại cương
2
* Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
11
Soạn thảo văn bản
2
12
Kỹ năng giao tiếp
(2)
13
Khởi tạo doanh nghiệp
(2)
1.5. Giáo dục thể chất ( 3tc)
1.6. Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (60 tín chỉ)
2.1. Kiến thức cơ sở  ngành (17 tín chỉ)
14
Hóa phân tích
2
15
Thực hành hóa phân tích
1
16
Hoá sinh học
3
17
Thực hành hóa sinh
1
18
Vi sinh vật học
3
19
Thực hành vi sinh
1
20
Kỹ thuật thực phẩm 1
3
21
Kỹ thuật thực phẩm 2
3
2.2. Kiến thức ngành (43 tín chỉ)
2.2.1. Các học phần bắt buộc (31 tín chỉ)
22
Pháp luật thực phẩm
2
23
Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
2
24
Quản lý chất lượng thực phẩm
2
25
Hóa học và phụ gia thực phẩm
3
26
Nguyên liệu chế biến thủy sản
3
27
Công nghệ chế biến thủy sản
4
28
Công nghệ chế biến surimi và các sản phẩm từ surimi
3
29
Bao gói thực phẩm
2
30
Thực hành Haccp thủy sản
1
31
Thực hành chế biến thủy sản
3
32
Kiểm nghiệm thực phẩm
2
33
Thực hành kiểm nghiệm thực phẩm
1
34
Đồ án chuyên môn
1
35
Phát triển sản phẩm
2
2.2.2. Các học phần tự chọn  (chọn 02 trong 03 học phần sau) (4 tín chỉ)
36
Tận dụng phế, phụ phẩm trong chế biến thủy sản
2
37
Công nghệ chế biến rong biển
2
38
Công nghệ chế biến bột cá, dầu cá
(2)
2.3. Kiến thức bổ trợ (2 tín chỉ)
39
Quản trị kinh doanh
2
2.4.  Thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ)
40
Thực tập tốt nghiệp
6
3. Các học phần tăng cường (không tích lũy) (10 tín chỉ)
41
Tin học ứng dụng 1
3
42
Tin học ứng dụng 2
2
43
Anh văn 3
2
44
Anh văn 4
3

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761