Chương trình đào tạo

Ngành Công nghệ sau thu hoạch - Bậc Cao đẳng

1. Giới thiệu

     Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm trực tiếp tại các cơ sở bảo quản chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm với vai trò là cán bộ kỹ thuật; cán bộ kiểm tra và giám định chất lượng nông sản, hải sản, thực phẩm; chuyên viên phân tích, kiểm nghiệm nông sản thực phẩm(phòng KCS); bạn cũng có thể đảm nhận vai trò cán bộ quản lý kho bảo quản nông sản thực phẩm, hoặc cơ sở so chế bảo quản nông sản ở qui mô vừa và nhỏ, điều hành kỹ thuật các ngành hàng nông sản thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các hệ thống siêu thị.

2 Nội dung chương trình

TT
Tên học phần
Số tín chỉ
1. Kiến thức giáo dục đại cương  (30 tín chỉ không kế GDTC và GDQP-AN)
1.1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
2
2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
3
3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3
1.2. Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
5
Anh văn 1
3
6
Anh văn 2
4
1.3. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (09 tín chỉ)
7
Toán cao cấp
3
8
Tin học đại cương
3
9
Hóa học đại cương
3
1.4. Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
* Học phần bắt buộc
10
Pháp luật đại cương
2
* Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
11
Soạn thảo văn bản
2
12
Kỹ năng giao tiếp
(2)
13
Khởi tạo doanh nghiệp
(2)
1.5. Giáo dục thể chất ( 3tc)
1.6. Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (60 tín chỉ)
2.1. Kiến thức cơ sở  ngành (19 tín chỉ)
14
Hóa phân tích
2
15
Thực hành hóa phân tích
1
16
Hoá sinh học
3
17
Thực hành hóa sinh
1
18
Vi sinh vật học
3
19
Thực hành vi sinh
1
20
Kỹ thuật thực phẩm 1
3
21
Kỹ thuật thực phẩm 2
3
22
Sinh lý sau thu hoạch
2
2.2. Kiến thức ngành (41 tín chỉ)
2.2.1. Các học phần bắt buộc (27 tín chỉ)
23
Sinh vật gây hại sau thu hoạch
2
24
Pháp luật thực phẩm
2
25
Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
2
26
Quản lý chất lượng thực phẩm
2
27
Công nghệ sau thu hoạch sản phẩm chăn nuôi
3
28
Bảo quản nông sản thực phẩm
3
29
Bao gói thực phẩm
2
30
Thực hành bảo quản nông sản thực phẩm
2
31
Thực hành chế biến nông sản thực phẩm
3
32
Kiểm nghiệm thực phẩm
2
33
Thực hành kiểm nghiệm thực phẩm
1
34
Đồ án chuyên môn
1
35
Phát triển sản phẩm
2
2.2.2. Các học phần tự chọn  (chọn 02 trong 04 học phần sau) (6 tín chỉ)
36
Công nghệ chế biến rau quả
3
37
Công nghệ chế biến hạt cốc
3
38
Công nghệ chế biến chè, cà phê, cacao
(3)
39
Công nghệ chế biến thủy sản
(3)
2.3. Kiến thức bổ trợ (2 tín chỉ)
40
Quản trị kinh doanh
2
2.4.  Thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ)
41
Thực tập tốt nghiệp
6
3. Các học phần tăng cường (không tích lũy) (10 tín chỉ)
42
Tin học ứng dụng 1
3
43
Tin học ứng dụng 2
2
44
Anh văn 3
2
45
Anh văn 4
3

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761