Thông tin - Thông báo

Quyết định thành lập các lớp cao đẳng hệ chính quy, khóa 2016-2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1137/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
 
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10  năm 2016
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH   
Về việc thành lập các lớp cao đẳng hệ chính quy, khóa 2016-2019 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM  
Căn cứ  Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 về việc thành lập Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-BGD&ĐT ngày 26/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy;
Căn cứ số lượng sinh viên nhập học thực tế năm 2016;
Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác HSSV,  
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập 10 lớp sinh viên trình độ cao đẳng, hệ chính quy, khoá 2016-2019, cụ thể gồm:
 
Stt
 
Lớp
 
Ngành
1
16C1
Công nghệ thực phẩm
2
16C2
Công nghệ thực phẩm
3
16C3
Công nghệ thực phẩm
4
16Q
Quản lý chất lượng thực phẩm
5
16B-TS
Công nghệ sau thu hoạch
Công nghệ chế biến thủy sản
6
16A
Kế toán
7
16S
Công nghệ sinh học
8
16M
Quản trị kinh doanh
9
16KS
Quản trị khách sạn
10
16DL
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
      
Điều 2. Các ông/bà Trưởng các phòng, khoa, trung tâm và sinh viên có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.  
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
 
 
               
 
  Nơi nhận: 
- Như điều 2;   
- Lưu: VT, P. CTHSSV.    
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)


Đỗ Chí Thịnh

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761