Thông tin - Thông báo

Thông báo thay đổi phòng thi kết thúc học phần lần 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

 
THÔNG BÁO 
Về việc thay đổi phòng thi 
      
          Do có sự thay đổi chức năng phòng học nên trong kỳ thi kết thúc học phần - lần 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017 có thay đổi phòng thi cụ thể như sau:

TT
Tên học phần thi
Ngày thi
Giờ thi
Phòng thi cũ
Phòng thi mới
1
Phân tích thực phẩm
12/12/16
08g00
A1.06
A3.02
2
Độc học môi trường
13/12/16
08g00
A1.06
A2.01
3
Công nghệ CB và KSCL sản phẩm thủy sản
14/12/16
08g00
A1.06
A2.01
4
Hóa học và phụ gia thực phẩm
15/12/16
14g00
A1.06
A3.01
5
Thống kê kinh tế - xã hội
15/12/16
14g00
A1.06
A3.01
6
Quản lý chất lượng nông sản thực phẩm
16/12/16
08g00
A1.06
A3.01
7
Quan trắc và phân tích môi trường
16/12/16
14g00
A1.06
A3.01
8
Khởi tạo doanh nghiệp
19/12/16
08g00
A1.06
A2.01
9
Bảo quản nông sản thực phẩm
19/12/16
14g00
A1.06
A3.01
10
An toàn sinh học
19/12/16
14g00
A1.06
A3.01
11
Quá trình và thiết bị công nghệ môi trường 2
23/12/16
08g00
B1.06
B2.04
12
Chính sách phát triển nông thôn
23/12/16
08g00
B1.06
B2.04
13
Thuế
23/12/16
08g00
B1.06
B2.04
14
Toán cao cấp
26/12/16
08g00
B1.06
A2.01
15
Phân tích sinh kế
27/12/16
08g00
B1.06
A2.01
16
Quản lý môi trường
27/12/16
08g00
B1.06
A2.01
17
Công nghệ sản xuất sạch hơn
27/12/16
14g00
B1.06
A2.01
18
Pháp luật đại cương
30/12/16
08g00
A1.06
A3.01
19
Phát triển sản phẩm
30/12/16
14g00
A1.06
A3.01

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761