Thông tin - Thông báo

Thông báo về việc đăng ký vé xe buýt trợ giá (Danabus)

  
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 52/TB-TCĐLTTP-CTHSSV
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký vé xe buýt trợ giá (Danabus)
 
Căn cứ Công văn số 481/TTĐTH&VTCC-QLV ngày 15/12/2016 của Trung tâm điều hành đèn THGT và Vận tải công cộng về việc tuyên truyền học sinh, sinh viên sử dụng dịch vụ xe buýt trợ giá trên địa bàn Tp. Đà Nẵng. Nay nhà trường thông báo đến sinh viên về việc đăng ký vé xe buýt trợ giá (Danabus) với những nội dung sau:
 
1. Thông tin về xe buýt trợ giá (Danabus)
- Thời gian hoạt động: Từ 5h00 đến 21h00 hàng ngày
- Tần suất: 10 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 20 phút/chuyến vào giờ bình thường.
- Giá vé: 5.000 đồng/lượt
- Vé tháng dành cho HSSV: 45.000 đồng/tháng
 
2. Cách thức đăng ký
- Sinh viên có nhu cầu tham gia các tuyết xe buýt liên hệ tại phòng Công tác HSSV để nhận Mẫu đăng ký làm thẻ vé tháng xe buýt và Sơ đồ các tuyến xe buýt Tp. Đà Nẵng.
- Sinh viên liên hệ tại Trung tâm điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng (Địa chỉ: 493 Trần Cao Vân – Thanh Khê – Đà Nẵng; Điện thoại: 05113.711.468) để đăng ký làm thẻ vé tháng.
Yêu cầu Cố vấn học tập triển khai đến sinh viên thông tin về dịch vụ xe buýt trợ giá (Danabus) của thành phố Đà Nẵng./.
 
 
Nơi nhận:
- Sinh viên (CVHT triển khai);
- Các  phòng, khoa, trung tâm;
- Lưu: VT, phòng Công tác HSSV.
 
TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV 
 
(Đã ký) 
 
Trần Sơn

 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761