Thông tin - Thông báo

Thông báo chương trình xét học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2016 - 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 73/TB-TCĐLTTP-CTHSSV
            Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Chương trình xét cấp học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2016-2017
 
Căn cứ Công văn số 4412/BGDĐT-HTQT ngày 9/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấp học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2016-2017; Nhà trường thông báo triển khai chương trình xét cấp học bổng Hessen năm học 2016-2017 như sau:
1. Đối tượng được xét: Sinh viên cao đẳng khóa tuyển sinh năm 2014, 2015 và 2016 đang học tại trường.
2. Số lượng xét cấp: 3 suất
Sinh viên sẽ được nhận 12 tháng học bổng (12 tháng x 18 Euro = 216 Euro), được quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỉ giá quy định của ngân hàng nhà nước tại thời điểm cấp.
3. Tiêu chí xét cấp
- Có kết quả học kỳ I, năm học 2016-2017: Học tập đạt từ 7.5 trở lên (theo thang điểm 10); Rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên.
- Thuộc đối tượng con thương binh, con bệnh binh, con liệt sĩ, bản thân là người dân tộc thiểu số,.... hoặc trường hợp khó khăn khác.
- Tiêu chí ưu tiên: Trong năm học 2016-2017, có tham gia các hoạt động xã hội với thứ tự ưu tiên như sau:
+ Hiến máu nhân đạo, tình nguyện viên Hiến máu nhân đạo;
+ Hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, neo đơn,…;
+ Thanh niên tình nguyện hè;
+ Tình nguyện vì môi trường, an toàn giao thông; tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa hoặc các hoạt động xã hội khác;
- Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức nào khác (trường hợp được hưởng học bổng khuyến học năm học 2016-2017 của trường vẫn được xét học bổng này).
4. Tổ chức thực hiện
Sinh viên xét thấy bản thân hội đủ các tiêu chí nêu trên, làm Đơn xin hưởng học bổng (theo mẫu nhận tại Phòng Công tác HSSV), trực tiếp gửi đơn và hồ sơ đến phòng Công tác HSSV trước ngày 20/02/2017.
Đề nghị các Khoa, Cố vấn học tập triển khai cho sinh viên thực hiện kịp thời./.
 
 
Nơi nhận:
- Phòng, khoa, trung tâm;
- Sinh viên (CVHT triển khai);
- Lưu: VT, P.CTHSSV.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Đặng Thị Mộng Quyên
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761