Thông tin - Thông báo

Thông báo nghỉ học chiều ngày 16/02/2017 và lịch học bù

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 89/TB-TCĐLTTP-ĐT
Đà Nẵng, ngày 15  tháng 02 năm 2017
 
 
                                              
 
THÔNG BÁO 
Về việc nghỉ học và lịch học bù
 
 
Thực hiện thông báo số 230-TB/ĐU ngày 10/02/2017 về việc Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng ủy. Nay phòng Đào tạo thông báo đến Giảng viên và sinh viên lịch nghỉ học và học bù như sau:  
1. Nghỉ học
Chiều thứ 5, ngày 16/02/2017  
2. Lịch học bù
Các lớp nghỉ học vào chiều thứ 5 (ngày 16/02/2017) sẽ học bù vào chiều thứ 7 (ngày 18/02/2017) theo các tiết học, phòng học đã bố trí trong thời khóa biểu. Riêng các lớp thực hành tại xưởng, giảng viên tự sắp xếp thời gian học bù vào ngày Chủ nhật (19/02/2017).
 
Đề nghị các Khoa, Bộ môn triển khai thông báo này đến Giảng viên và sinh viên các lớp có liên quan thực hiện để đảm bảo kế hoạch chung của Trường ./. 
 
 
 Nơi nhận: 
- Các Phòng, Khoa, TT 
- Lưu: VT, ĐT.
 
 
 
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 
(Đã ký)  
 
 
Trần Quang Việt
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761