Thông tin - Thông báo

Kế hoạch Tổ chức hội thi “ Phòng ở KTX kiểu mẫu” năm học 2016-2017

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 123/KH-TCĐLTTP-TTHTSV
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi “ Phòng ở KTX kiểu mẫu”
năm học 2016-2017
 
         Thực hiện kế hoạch ngoại khóa số 1384/KH-TCĐLTTP-CTHSSV; Nhằm tạo phong trào để sinh viên nội trú giữ gìn phòng ở sạch sẽ, gọn gàng, xây dựng KTX văn minh; Trung tâm HTSV và QHDN lập kế hoạch tổ chức hội thi “Phòng ở KTX kiểu mẫu” cho sinh viên nội trú như sau:
            I. Thời gian, địa điểm tổ chức, đối tượng tham gia
1.      Thời gian
- Thời gian tổ chức: Từ 25/2/2017 đến 15/3/2017.
- Thời gian chấm điểm: 15h30 - 17h30 ngày 15/3/2017.
            2. Địa điểm tổ chức: Ký túc xá nhà trường.
            3. Đối tượng tham gia: sinh viên nội trú tại KTX nhà trường.
II. Nội dung hội thi và tiêu chí chấm điểm
1. Nội dung:
- Vệ sinh, dọn dẹp phòng ở sạch sẽ.
- Sắp xếp các đồ đạc, vật dụng gọn gàng, ngăn nắp.
- Trang trí phòng ở, góc học tập đẹp, khoa học.
2. Tiêu chí chấm điểm: Thang điểm 100, chia ra cho 3 tiêu chí như sau:
- Sạch sẽ: 30 điểm
- Gọn gàng, ngăn nắp: 30 điểm
- Trang trí đẹp, khoa học: 40 điểm
3. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 giải nhất: 400.000 đ
- 01 giải nhì:  300.000 đ
- 01 giải ba: 200.000 đ
- 02 giải khuyến khích: 200.000 đ
III. Tổ chức thực hiện
- Trung tâm HTSV và QHDN làm đầu mối triển khai kế hoạch, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, viết bài đăng website và phối hợp với các đơn vị trong nhà trường để tổ chức thực hiện;
- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV để phổ biến hội thi đến cố vấn học tập và toàn thể sinh viên tham gia hội thi;
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức trao giải trong dịp “Ngày hội Đoàn viên 2017”;
- Phối hợp với ban biên tập đăng bài viết về hội thi lên website và fanpage của nhà trường.
 Nhận được kế hoạch này, các đơn vị có liên quan và sinh viên nội trú triển khai thực hiện./.
                                                                                        
Nơi nhận:
- Giám hiệu (để báo cáo);
- Các Phòng, Khoa, Trung tâm;
- Sinh viên nội trú;
- Lưu: VT, TTHTSVQHDN.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
          
Đặng Thị Mộng Quyên
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761