Thông tin - Thông báo

Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B Khóa thi tháng 4/2017

  
  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
 

  Số: 339 /QĐ-TCĐLTTP-TTĐT                      Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2017
 
                                                                            
 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận đạt chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B 
Khóa thi tháng 4/2017
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13/02/2014 của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
Căn cứ thông báo số 934/TB-TCĐLTTP-ĐT ngày 28/10/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm về việc thực hiện chuẩn đầu ra về tiếng Anh và Tin học các ngành đào tạo Cao đẳng, hệ Chính quy;
Căn cứ kết quả thi sát hạch chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B khóa thi tháng 4/2017;
Căn cứ biên bản của Hội đồng thi sát hạch chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B họp ngày 03 tháng 5 năm 2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
     Điều 1. 
     a/Nay công nhận đạt chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B cho 26 sinh viên (có danh sách kèm theo), trong đó: 
          + Khá:              06   sinh viên
          + Trung bình:   20   sinh viên
     b/ Không công nhận 05 sinh viên đạt chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B do kết quả thi không đạt yêu cầu (có danh sách kèm theo).
     Điều 2.  Các ông (bà) trưởng các phòng, khoa, trung tâm và các sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TTĐT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Đỗ Chí Thịnh
 
 
 
                                                                        

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761