Thông tin - Thông báo

Thông báo Về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2014-2017

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc 
 
                      
 
     Số: 464/TB-TCĐLTTP-CTHSSV
 
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 5 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2014-2017
 
 

Căn cứ kế hoạch số 458/KH-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 26/5/2017 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp. Nhà trường thông báo đến sinh viên cao đẳng khóa 2014-2017 về buổi Lễ với các nội dung như sau:
I. Thời gian, địa điểm, thành phần
1. Thời gian:Sáng ngày 04/7/2017 và sáng ngày 05/7/2017
2. Địa điểm: Hội trường – Trường Cao đẳng LTTP
3. Thành phần: Tất cả sinh viên cao đẳng khóa 2014-2017
II. Nội dung
1. Sáng ngày 04/7/2017
 Sinh viêncó mặt lúc 7g30 để thực hiện những công việc sau:
- Ký nhận bằng tốt nghiệp (trình Thẻ SV hoặc CMND);
- Nhận chứng chỉ, bảng điểm, hồ sơ học sinh, sinh viên;
- Nhận lễ phục tốt nghiệp và số đeo;
- Kê khai thông tin để nhà trường giới thiệu việc làm cho sinh viên;
- Trả lời phiếu khảo sát góp ý về chương trình đào tạo của Nhà trường;
- Tham gia phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp.
2. Sáng ngày 05/7/2017
- Sinh viên có mặt lúc 7 giờ để tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
- Lưu ý:
+ Mặc lễ phục tốt nghiệp đã được phát
+ Ngồi vào vị trí theo số đeo.
+ Những sinh viên không đăng ký dự Lễ cũng như chưa ký tên vào Sổ phát bằng tốt nghiệp thì không được nhận bằng tốt nghiệp và khen thưởng tại buổi Lễ.
III. Yêu cầu đối với sinh viên
1. Đăng ký danh sách dự Lễ phát bằng tốt nghiệp
Sinh viên đăng ký dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp và nộp tại Ban cán sự lớp. Lớp trưởng nộp về phòng Công tác HSSV (cô Lê Thị Thanh Nga) đến hết ngày 20/6/2017.
Ghi chú: Những trường hợp không đăng ký dự Lễ, SV nhận Bằng tốt nghiệp trực tiếp tại phòng Đào tạo và nhận khen thưởng tại phòng Công tác HSSV sau khi buổi Lễ kết thúc)
2. Thực hiện nghĩa vụ
Sinh viên hoàn thành trả sách Thư viện, các khoản lệ phí Ký túc xá, học phí, tiền nước uống – vệ sinh đối với nhà trường trước ngày 30/6/2017.
Sinh viên chỉ được nhận Bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ trên.
3. Ký nhận Bằng tốt nghiệp
- Sinh viên xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân
- Trường hợp SV ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân của người ủy quyền và người được ủy quyền; đồng thời ghi rõ lớp, ngành học của người ủy quyền; giấy ủy quyền phải có xác nhận của địa phương nơi cư trú; người được ủy quyền phải xuất trình chứng minh nhân dân của mình khi nhận thay.
 
Đề nghị các Khoa, CVHT triển khai đầy đủ nội dung thông báo đến sinh viên./.
 
Nơi nhận:                                                       
- SV năm cuối (CVHT triển khai);
- Các phòng, khoa, trung tâm;
- Lưu: VT, CTHSSV.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Đặng Thị Mộng Quyên

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761