Thông tin - Thông báo

Thông báo về cuộc thi Trình bày Ý tưởng khởi nghiệp SURF PITCHING 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM
Số: 541/TB-TCĐLTTP-HTSV
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc
 
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 6 năm 2017
 
 
 
 
THÔNG BÁO  
Về cuộc thi Trình bày Ý tưởng khởi nghiệp SURF PITCHING 2017
 
          Theo Công văn số 47/KNĐN-DNE ngày 07 tháng 06 năm 2017 của Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên được biết Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) tổ chức cuộc thi “Trình bày Ý tưởng Khởi nghiệp SURF PITCHING 2017” nhằm nâng cao khả năng được đầu tư, hiện thực hóa các ý tưởng của dự án với giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng (có văn bản kèm theo).
Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên được biết và tham gia./.

 
Nơi nhận:                                                                                            KT.HIỆU TRƯ­ỞNG
 - Ban giám hiệu (báo cáo);                                                                 PHÓ HIỆU TRƯ­ỞNG
 - Các Phòng, Khoa, Trung tâm;                                                                        (Đã ký)
 - CVHT, SV, CLB khởi nghiệp                                                                                  
 - L­ưu: VT, HTSV.                                                                                                      
 
                                                                                                            Đặng Thị Mộng Quyên


Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761